خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 23 مهر 1386

ساعت کار رانندگان باري کنترل مي شود

به گزارش ميراث آريا (chtn) معاون دفتر ايمني ترافيک سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي با اشاره به طرح کنترل ساعت کار مجاز رانندگان باري کشور با بيان اين مطلب افزود: براساس اين دستورالعمل، حمل‌ونقل باري کشور مجاز به رانندگي بيش از 10 ساعت در شبانه روز نيستند و در صورتي که سفر وسايل نقليه بيش از 10 ساعت باشد، شرکت موظف است راننده کمکي داراي شرايط مجاز رانندگي را پيش بيني کند و برنامه زماني توقف رانندگان در محل‌هاي مناسب را در اختيار رانندگان قرار دهد.

"عباس محمودآبادي" تصريح کرد: اين قانون در راستاي اجراي ماده 31 آيين نامه تاسيس و بهره‌برداري از موسسات ترابري جاده‌اي داخلي و مقررات ايمني رفت و آمد وسايل ترابري در راه‌هاي کشور و براساس مصوبات جلسه شانزدهم کميسيون ايمني راه‌هاي کشور و به منظور کنترل ساعت کاري رانندگان حمل‌ونقل باري کشور و جلوگيري از خطرات ناشي از خواب آلودگي و خستگي رانندگان تدوين شده است که انتظار مي‌رود با اجراي کامل اين قانون از حوادث رانندگي ناشي از خستگي و خواب آلودگي جلوگيري شود.

محمودآبادي خاطرنشان کرد: براساس اين دستورالعمل، شرکت‌هاي حمل‌ونقل بايد از تحويل بار و صدور بارنامه به رانندگان فاقد صلاحيت که بدون کارت هوشمند يا دفترچه کار هستند، رانندگان محروم از فعاليت مشمول ماده 12 قانون رسيدگي به تخلفات و رانندگان فاقد تاخوگراف مربوط به دو سفر آخر و آخرين سفر خالي ناوگان مربوطه، خودداري کنند.

همچنين شرکت‌ها موظفند در آغاز سفر به تعداد کافي صفحه تاخوگراف استاندارد ممهور به مهر شرکت و حاوي نام راننده و مشخصات کارت هوشمند و شماره بارنامه را به رانندگان تحويل دهند.

معاون اداره کل ايمني و ترافيک با اشاره به لزوم تجهيز همه کاميون‌ها به دستگاه تاخوگراف تا پايان برنامه زمان‌بندي گفت: در مراحل اول تا سوم برنامه زمان‌بندي مقرر بود کاميون‌هاي توليدي سال‌هاي 1365 و به بالا ظرف مدت حداکثر 6 ماه تا يک سال به دستگاه تاخوگراف مجهز شوند و مرحله اول زمان‌بندي طرح نيز به ناوگان باري توليد سال 1381 و به بالا به دليل نصب دستگاه تاخوگراف از سوي شرکت‌هاي توليد کننده تعلق گرفته بود که اجرا شد.

بر اساس دستورالعمل کنترل ساعت کار رانندگان ناوگان باري، رانندگي بر روي ناوگان باري فاقد تاخوگراف بر اساس برنامه زمان‌بندي تعيين شده، ممنوع است و رانندگان موظفند ساعت دستگاه را با ساعت رسمي کشور تنظيم کنند و در سفرهاي داراي بار، بلافاصله پس از تحويل بار و دريافت بارنامه در تمام شرايط کاري تا پايان سفر، صفحات تاخوگراف را درون دستگاه قرار داده و شرايط کاري مختلف مانند بارگيري، سفر و استراحت را روي دستگاه تنظيم کنند.

محمودآبادي با اشاره به پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته درخصوص نظارت بر کنترل ساعت کار رانندگان ناوگان باري کشور گفت: برابر هماهنگي‌هاي صورت گرفته و براساس ماده 2 دستورالعمل، نظارت بر روند کنترل ساعت کار رانندگان وسايل نقليه باري، مرحله اول آن از 12 اسفند 1385 آغاز و مراحل دوم و سوم از 12 خرداد 1386 و 12 شهريور 1386 آغاز شده است که با توجه به آن در حال حاضر همه وسايل نقليه باري توليد 1366 و بالاتر از آن بايد به دستگاه تاخوگراف مجهز باشند، زيرا کنترل ساعت کار آنها به دقت اجرا مي‌شود.

بر اساس ماده 18 دستورالعمل ياد شده، ماموران پليس راه کشور موظفند به صورت نامحسوس و در طول راه‌هاي کشور نسبت به توقف وسايل نقليه و کنترل ساعت کار رانندگان اقدام کنند و هرگونه تخلف از سوي شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل، مشمول ماده 12 آيين نامه فعاليت شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقلي و رسيدگي به تخلفات آنها خواهد بود.

همچنين با رانندگان متخلف که از اجراي هريک از مفاد دستورالعمل سرپيچي کنند، برخورد قانوني به عمل مي‌آيد و برابر ضوابط صدور، تمديد و لغو دفترچه کار رانندگان موضوع ماده 6 قانون الزام، اقدامات قانوني مانند ابطال موقت يا دايم دفترچه کار و گواهينامه صورت مي‌گيرد.

105/
روتیتر
موضوع
نوع خبر
موقعیت
منبع خبر
آدرس ویدئو