• دوشنبه 05 خرداد 1399
  • 12:25

در آستانه برگزاری همایش "میراث فرهنگی و توسعه پایدار "تأکید شد:

توسعه نیازمند آرامش اجتماعی است

توسعه نیازمند آرامش اجتماعی است
جریان توسعه نیازمند آرامش اجتماعی است و صلح و توسعه در کُنش متقابل در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و جهانی هستند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، محمد میرشکرایی چهره ماندگار و مدیر مسئول فصلنامه هفت گنبد این مطلب را در نشست پنل "میراث فرهنگی توسعه پایدار ، صلح و وفاق ملی" مطرح کرد .

این پیشکسوت میراث فرهنگی با ارایه بخشی از مقاله خود با عنوان "میراث فرهنگی، صلح و توسعه " به مفاهیم ارزشمند و قابل توجهی در این خصوص اشاره کرد . 

وی با تأکید بر مفهوم توسعه، به ضرورت برقرار کردن فرهنگ ملی ، هدایت و برنامه ریزی تحولات جامعه در تطبیق با عناصر مفهومی وارداتی پرداخت و تصریح کرد: جریان توسعه نیازمند آرامش اجتماعی است و صلح و توسعه در کُنش متقابل در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و جهانی هستند.

سعدا... نصیری قیداری رییس کمیسیون ملی یونسکو و رئیس پنل" میراث فرهنگی توسعه پایدار ، صلح و وفاق ملی"  نیز با اشاره  به اهمیت توسعه پایدار با در نظر گرفتن محافظت از میراث فرهنگی و نقش آن به عنوان ابزاری برای دستیابی به صلح و وفاق ملی بر اهمیت برگزاری همایش "میراث فرهنگی توسعه پایدار تأکید کرد.
او با اشاره به اینکه یونسکو به عنوان یک سازمان بین المللی با هدف صلح تشکیل شدتصریح کرد:این نهاد بین المللی منادی صلح بوده و رسالت آن ترویج صلح ازطریق آموزش، علم ، فرهنگ و ... است و قطعا صلح بدون هویت فرهنگی و ملی امکان پذیر نیست.
نصیری قیداری افزود: در نظر است با اشاره به فعالیت های سازمان جهانی یونسکو در مسیر صلح و توسعه پایدار و بررسی رویکرد علمی و تخصصی خروجی این همایش را به عنوان سیاست های توصیه ای و مشورتی به سیاستگذاران کشور که مخاطبین اصلی این همایش هستند ارائه دهیم.
 به گفته او، این امر به منظور افزایش کمیت و کیفیت راهکارهای عملیاتی مرتبط با موضوع (در راستای حفظ میراث فرهنگی) شکل می گیرد.
 محمد حسن  طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در ادامه به بیان بخشی از مقاله خود با عنوان "درک مفهوم توسعه و چالش حفاظت از منظر میراث فرهنگی "پرداخت .

 وی با اشاره به چالشهای موجود در باره حفاظت از میراث فرهنگی بر اهمیت نقش نیروی انسانی، مردم و تغییرات اصولی و بنیادی در قوانین اجرایی کشور که برنامه ششم توسعه می تواند بهترین بستر آن باشد، تأکید کرد .
طالبیان با اشاره به مبانی موضوعی در اسناد یونسکو، افزایش آگاهی نسبت به این اسناد و شناخت صحیح ثروت میراث فرهنگی را در حوزه مدیریتی و آموزش شهروندی با تأکید بر آموزش کودکان مورد تأکید قرار داد.

یدالله پرمون، رئیس مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی نیز با بیان خلاصه ای از مقاله خود با عنوان" درآمدی بر میراث فرهنگی ناملموس و ظرفیت های آن در افزایش توسعه پایدار "پرداخت.

وی با ارایه تعریفی از میراث فرهنگی ناملموس و معرفی مرکز مربوط به آن در ایران به بیان ظرفیت ها و دارایی های ایران در این حوزه پرداخت و اهمیت آشنایی با میراث فرهنگی ناملموس را با استناد بر تجلیات این میراث بیان کرد.
او با اشاره به اینکه میراث فرهنگی ناملموس می تواند به احترام متقابل میان جوامع و به نوعی همبستگی ملی بیفزاید تصریح کرد :پاسداشت این میراث و چگونگی ترویج و انتقال آن به نسل آینده برای تحقق نیازهای جامعه بشری ضروری است .
 وی برای شرح این موضوع به مستندات موجود در کنوانسیون های بین المللی به خصوص کنوانسیون های یونسکو و تاکید آنها بر صلح و عدالت اجتماعی اشاره کرد.
 علیرضا حسن زاده رییس پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نیز در این جلسه با اشاره  به مطالعات علمی ، پژوهشی، تخصصی و استناد به کتب و مقالات متعدد به عنوان مرجع به ارائه مقاله خود با عنوان "میراث بین فرهنگی" پرداخت. 
او با رویکرد نظری و تئوریک به بیان نظریه شیفت پارادایمی گفتارهای میراث فرهنگی با تکیه بر موضوع میراث بین فرهنگی پرداخت.
در این نشست همچنین مهین گزانی مدیر گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو خلاصه ای از مقاله اش را با عنوان "میراث فرهنگی، توسعه پایدار و صلح ارائه "کرد و با تأکید بر اصول ،مبانی و اسناد یونسکو در حوزه علوم و نقش طبیعت و محیط زیست در حفاظت از میراث فرهنگی و ارتباط آن با صلح و وفاق ملی به ارائه نکاتی پرداخت.

"صلح، وفاق ملی و توسعه اجتماعی با تأکید بر سازه های فرهنگی با محوریت نظریه سازنده گرایی" نیز عنوان مقاله  شیدا مهنام مدیر گروه علوم اجتماعی کمیسیون ملی بود که به ارایه بخشی از آن پرداخت .

عبدالمهدی مستکین مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو نیز با بیان خلاصه ای از مقاله اش با عنوان "راهبردهای یونسکو در کانونی شدن فرهنگ و میراث فرهنگی به عنوان راهبر و توانمندساز توسعه پایدار بومی و ملی" پرداخت. 
او با اشاره به شکنندگی موضوع میراث فرهنگی تصریح کرد :میراث فرهنگی  نیازمند چارچوبی منسجم برای ایجاد ارتباط با صلح و وفاق ملی است. 

وی بر نقش مشاهیر ثبت شده به عنوان سرمایه های اجتماعی و انسجام ملی تأکید کرد.

مستکین درادامه پیشنهاد کرد: تدوین، تهیه و چاپ بروشورهای آموزشی برای کودکان با محتوای حفاظت از میراث فرهنگی و آشنایی با مشاهیر و مفاخر ایرانی با همکاری کمیسیون ملی یونسکو و سازمان میراث فرهنگی انجام گیرد.
گفتنی است ،نخستین همایش میراث فرهنگی و توسعه پایدار 28 و 29 بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.
محورهای این همایش، میراث فرهنگی توسعه پایدار و مدیریت آب، میراث فرهنگی توسعه پایدار و گردشگری ،میراث فرهنگی توسعه پایدار و آمایش زمین،میراث فرهنگی توسعه پایدار صلح و وفاق ملی و میراث فرهنگی توسعه پایدار و هویت است.

همایش میراث فرهنگی و توسعه پایدار برای بررسی راهکارهای توسعه و تعامل بین متولیان میراث فرهنگی و توسعه پایدار به ویژه آمایش سرزمین توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار می شود.

امتیاز به خبر :