• ﺳﻪشنبه 31 اردیبهشت 1398
  • 08:14

الله یاری خبر داد

حضور فعالان گردشگری استان اصفهان درحوزه های دولتی وخصوصی دردوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران

حضور فعالان گردشگری استان اصفهان درحوزه های دولتی وخصوصی دردوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان گفت: «فعالان گردشگری استان اصفهان دردوحوزه بخش خصوصی وبخش دولتی فعالانه دردوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری ایران مشارکت می کنند.»

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان، فریدون الله یاری با اعلام این مطلب افزود: «با عنایت به برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تهران ازتاریخ 23لغایت26بهمن ماه استان اصفهان حضورگسترده ایی دراین نمایشگاه خواهدداشت.»

او افزود: «اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان وهمچنین نهادها وارگانهای دست اندکارگردشگری ازشهرستانهای مختلف استان اصفهان نیزدراین نمایشگاه حضوری فعال خواهند داشت.»

الله یاری افزود: «امسال تلاش کرده ایم تادراین نمایشگاه هدفمند شرکت کنیم ،لذا قصد داریم تاتمامی ظرفیتهای استان اصفهان را به صورت هدفمند ودرراستای جذب گردشگربیشتردراین نمایشگاه معرفی کنیم.»

او گفت: «دراین نمایشگاه تلاش کرده ایم تامشارکت تمامی نهادها را جلب نماییم لذا درابعادی گسترده،شهرداریها،دهیاری هاوتاسیسات گردشگری استان دوشادوش یگدیگردراین نمایشگاه مشارکت خواهندداشت.»

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین دررابطه با اهداف حضورفعالان گردشگری استان اصفهان دراین نمایشگاه خاطرنشان کرد: «اگرچه گردشگری دراستان اصفهان ازازمنه گذشته تاکنون فعال بوده ،لکن بسیاری ازگردشگران وحتی فعالان گردشگری درسطح ملی وبین المللی اصفهان را به واسطه جاذبه های تاریخی آن می شناسند،بااین وصف دراین نمایشگاه تلاش می شود تاابعاد مختلف ظرفیتهای گردشگری اصفهان درکنارجاذبه های تاریخی آن معرفی شود.»

الله یاری گفت: «ظرفیتهای مختلفی که دراین نمایشگاه معرفی می شود شامل:گردشگری فرهنگی،سلامت، ورزشی،گردشگری کودک،گردشگری الکترونیک،بوم گردی وطبیعت گردی،گردشگری روستائی وآموزشی،معرفی مسیرها ومقاصد جدید گردشگری ومعرفی بسته های سرمایه گذاری گردشگری وبرگزاری نشستهای فعالان گردشگری،به ویژه سرمایه گذاران دراین حوزه خواهد بود.»

امتیاز به خبر :