• ﺳﻪشنبه 14 مرداد 1399
  • 15:17

علیرضا عسکری*

میراث‌فرهنگی، صلح و توسعه پایدار

میراث‌فرهنگی، صلح و توسعه پایدار

میراث‌فرهنگی ایران به‌معنی دستاورد چندین هزاره فرهنگ، تاریخ و تمدن یک ملّت سرنوشت‌ساز در تاریخ جهان است. طی چند سال اخیر، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ایران با رویکرد بنیادی به موضوع فرهنگ در سطح بین‌الملل برای پویایی و صلح پایدار نقش‌آفرینی کرده است.

افق رسالت این سازمان میراث بشری است به همین دلیل با ارایه و نمایش فرهنگ تاریخی مردم ایران در سطح بین الملل همواره صلح پایدار برای ملّت ایران و مردم امروز جهان به ارمغان آورده است.

 شاخص ترین برنامه های سازمان میراث فرهنگی در تحقق توسعه پایدار فرهنگ امروز کشور ایران ثبت میراث جهانی در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی، میراث معنوی و نمایش آثار تاریخی ایران در موزه های بزرگ جهان است. این سازمان اساسا از محوریت بنیادی فرهنگ و تمدن ملّی به سازمانی با رویکرد توسعه پایدار جهانی ارتقاء یافته است. در حقیقت، راه گفتگو با بدنه اجتماعی سایر ملّت های جهان را از طریق گردشگری هموار ساخته است.

این سازمان تا آن حدود پیش رفته است که سوغات تمام گردشگران برای بازگشت به وطنشان پیغام گرم مهمان نوازی، مهر و محبّت ایرانیان است. این پیغام چنان در ساختار فرهنگ اجتماعی ملّت های بزرگ جهان نفوذ کرده است که نقش تعیین کننده ای به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بخشیده است.

نقش و کارکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران تا آن حدود عمیق و تاثیر گذار شده است که هر گونه تبلیغات علیه مردم  ایران را در سطح جهان ناپایدار کرده است. شاهکار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران با حرکت بنیادی برای تحقق توسعه پایدار صلح جهانی تا آن حدود پیش رفته است که امروز فرهنگ ملّت بزرگ ایران برای جهان بیش از هر زمان دیگر معنا و مفهوم پیدا کرده است. 

در شرایط فرهنگی جهان امروز، نقش و رسالت فرهنگی و اجتماعی منابع انسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بسیار سنگین تر و سخت تر از هر زمانی است. مجموعه ای از انسان های پرتلاش در بیابان ها و دور دست ها با جان و قلم و معرفت خود همواره برای توسعه پایدار سرزمین ایران در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شبانه روز در تلاش هستند.

تلاش برای پایداری فرهنگ، میراثی است که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران خود از تاریخ به ارث برده است و  مجموعه این فرهنگ به این سازمان رسالتی متفاوت و پیچیده تر از گذشته بخشیده است. طی سالهای اخیر با برگزاری دهها نمایشگاه از آثار تاریخی موزه ملّی ایران باستان در موزه های سایر کشورها، ثبت میراث های متعدد جهانی و معنوی در فهرست میراث جهانی و تلاش برای حفظ، پویایی و معرفی صنایع دستی و گسترش سیستم های گردشگری به ویژه توسعه فرهنگ اکوتوریسم و بومگردی بزرگترین گام های توسعه در افق توسعه فرهنگ تاریخی سرزمین ایران حاصل شده است. 

مجموع این دستاوردها، کشور ایران را پویا ساخته است و تداوم این تلاش ها، پایداری صلح و توسعه جهان را وام دار میراث فرهنگی ایران خواهد کرد.
 

* مدیر پایگاه میراث جهانی منظر باستان شناسی ساسانی فارس؛ فیروزآباد و سروستان

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط