• دوشنبه 13 مرداد 1399
  • 19:12

کمیته صنایع‌دستی در کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران تشکیل می‌شود

کمیته صنایع‌دستی در کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران تشکیل می‌شود

معاون صنایعدستی تهران گفت: «در جلسه روز شنبه 11 مردادماه با رئیس کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی ایران مصوب شد تا کمیته صنایعدستی در کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود.»

بهگزارش میراثآریا به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تهران، پروانه حیدری امروز یکشنبه 12 مرداد ماه 99 افزود: «تعامل با اتاق بازرگانی ایرانی می‌تواند توسعه صادرات صنایعدستی استان را افزایش دهد و شرایط را برای حضور هنرمندان در نمایشگاه‌های بینالمللی فراهم کند.»

اوخاطر نشان کرد: «شناسایی بازارهای صادراتی و همچنین آموزش هنرمندان صنایعدستی در تولید محصولات بر اساس نیازهای جهانی می‌تواند از اتفاقات خوبی باشد که توسط کمیته صنایعدستی کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران انجام شود.»

معاون صنایعدستی تهران گفت: «توانمندسازی صادرکنندگان صنایعدستی به آخرین فنون مذاکرات و فروش محصولات در بازارهای خارجی نیز از اهداف کمیته صنایعدستی است.»

استان تهران امتیاز به خبر :