• شنبه 10 خرداد 1399
  • 15:15

سوييس به دنبال کاهش گردشگري مرگ

سوييس به دنبال کاهش گردشگري مرگ
به گزارش ميراث آريا(Chtn) و به نقل از سايت خبري بلومبرگ، سوييس طي سال‌هاي اخير، آخرين مقصد گردشگران مشتاق مرگ بوده و به دليل قانوني بودن خودکشي مشاوره‌اي در اين کشور، تقريبا 25 درصد از 350 مورد از اين دست خودکشي‌ها مربوط به افرادي غير سوييسي بوده است.

اين وضعيت وزير سابق دادگستري سوييس را بر آن داشت تا با ايحاد فرآيندي ويژه روند تاييد چنين اقدامي را به دست پزشکاني که متعلق به هيچ يک از چهار کشور دارنده سازمان مشاوره خودکشي نيستند، سپرده و با اين روش مانع از توسعه خودکشي مشاوره‌اي در اين کشور شود.

گروه‌هاي مخالف با اين قانون معتقدند، رواج اقداماتي اين چنيني بر شهرت سوييس لطمه وارد خواهد کرد. براساس آمارهاي منتشره بيش از 40 درصد از افرادي که در فاصله سال‌هاي 2005 تا 2009 به کمک مشاوره دست به خود کشي زده اند از ديگر کشورها و غالبا از آلمان بوده اند.

ماريان بيندر، سخنگوي حزب دموکرات مسيحي سوييس با اعلام مخالفت از وجود چنين قانوني اعلام داشت: سوييس نبايد به بهشتي براي گردشگران مشتاق مرگ تبديل شود.

با اين وجود براساس آمارهاي منتشر شده در سايت بلومبرگ، بيش از 73 درصد از مردم سوييس از خودکشي‌هاي مشاوره‌اي حمايت کرده اند./109
امتیاز به خبر :