• پنجشنبه 19 تیر 1399
  • 21:39

اهداي کوچکترين سکه نقره ساساني به موزه آستان قدس رضوي

اهداي کوچکترين سکه نقره ساساني به موزه آستان قدس رضوي
به گزارش ميراث آريا(chtn)، «محمد حسين يزدي نژاد» گفت: اين سکه نقره متعلق به دوران پيروز ساساني است که "نيم اُبُل" نام داشته و کمتر از يک سوم گرم يا 300 سوت وزن دارد و از سبک ترين و کوچک ترين سکّه‌هاي نقره ساساني موجود در گنجينه به شمار مي‌رود.

وي به دوران حکومت اين فرمانرواي ساساني و مسکوکات وي اشاره کرده و گفت: پيروز، هفدهمين پادشاه ساساني و پسر يزدگرد دوم ساساني است که پس از چيرگي بر برادر جوانش، هُرمزد سوم به پادشاهي ايران رسيد و دوران بيست و شش ساله حکومتش، با خشکسالي و قحطي شديدي همراه بود.

يزدي نژاد افزود: سکّه هاي پيروز، بر مبناي تاج‌هاي گوناگون پادشاه، سه نوع بوده و در شهرهاي ايرانشهر شاپور، هرمز اردشير، وه اردشير، ميشان، بلخ، دارابگرد و ري ضرب مي‌شده اند.

مسوول گنجينه تمبر، اسکناس و مسکوکات با بيان اينکه اين سکه منحصر به فرد، توسط محمد حسين پاليزکار به اين گنجينه اهدا شده است، تصريح کرد: سکه‌هاي پيروز با ديگر سکّه‌هاي ساساني که تا پيش از پادشاهي او ضرب شده بودند، متفاوتند زيرا وي نخستين پادشاه ساساني بود که دستور داد سال شمار پادشاهي يا تاريخ ضرب سکه‌ها را بر پشت آنها نقر کنند.

يزدي ن‍ژاد با اشاره به ديگر سکه‌هاي ساساني موجود در اين گنجينه، بيان کرد: در ميان سکه‌هاي ساساني به نمايش گذاشته شده در اين گنجينه، سه دراخم نقره از پيروز ساساني نيز موجود است که در دارابگرد، ايرانشهر و وه اردشير ضرب شده و فاقد تاريخ ضرب است.

وي درباره دليل فقدان تاريخ ضرب روي برخي سکّه‌هاي پيروز ساساني، اظهار کرد: به نظر مي رسد فقدان تاريخ ضرب در اين سکّه‌ها، بي ارتباط با خشکسالي هفت ساله در ايران نبوده و به عبارتي پيروز خواسته تا با اين کار ذهن مردم را از اين رويداد دور سازد.
/108
امتیاز به خبر :