• شنبه 25 مرداد 1399
  • 00:40

امکانات گردشگري در ساحل بندر ترکمن ايجاد مي شود

فريدون فعالي ،سرپرست سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان گلستان با بيان اين مطلب به ميراث آريا (CHTN ) گفت :به منظور ايجاد امکانات گردشگري در ساحل بندر ترکمن در سال جاري مبلغ 800 ميليون ريال از محل اعتبارات استاني اختصاص يافته است .

وي ايجاد آلاچيق ،کمپينگ ،اسکله تفريحي و فراهم کردن امکاناتي به منظور انجام ورزش هاي آبي را از جمله اقداماتي دانست که درراستاي سامان دهي سواحل بند رترکمن انجام خواهد شد.

سرپرست سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان گلستان اظهاراميدواري کرد با انجام اين پروژه گردشگري استان رونق يابد.

وي خاطرنشان کرد:از آنجا که سواحل گلستان نياز به آزاد سازي ندارد مي توان با ايجاد امکانات گردشگري در طول سواحل استان گردشگران زيادي را به استان جذب کرد.
116

امتیاز به خبر :