• چهارشنبه 07 خرداد 1399
  • 04:08

اختصاص 20 ميليارد ريال براي طرح احداث راه‌هاي کويري

به گزارش ميراث آريا(chtn) هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري از طريق جابجايي در تعدادي از رديف هاي جداول پيوست قانون بودجه سال 86 کشور ، اعتبار برخي طرح هاي زيربنايي حمل و نقل و توسعه راه هاي مواصلاتي کشور را افزايش داد و براي تعدادي از طرح ها تخصيص اعتبار کرد.

بر اساس مصوبه دولت ، از محل 73 ميليارد و 313 ميليون ريال مانده اعتبار رديف 503734 قانون بودجه سال 1386 ، به اعتبار طرح هاي احداث راه‌هاي کويري20 ميليارد ريال اختصاص پيدا مي کند.

اعتبار طرح احداث راه آهن خرمشهر ـ مرز عراق نيز از 20 ميليارد ريال به23 ميليارد و 764 ميليون ريال افزايش يافت.

بر اساس اين مصوبه از محل 18 ميليارد و 344 ميليون ريال مانده اعتبار رديف 503732 قانون بودجه سال 1386 ، مبلغ هشت ميليارد ريال به اعتبار طرح مشارکت در احداث آزاد راه پل زال ـ انديمشک اهواز، مبلغ پنج ميليارد ريال به اعتبار طرح مشارکت در احداث آزاد راه تبريز ـ اروميه و مبلغ پنج ميليارد و 344 ميليون ريال به طرح مشارکت در احداث آزاد راه کنار گذر شمالي مشهد افزوده شد ./105
امتیاز به خبر :