• ﺳﻪشنبه 19 فروردین 1399
  • 01:30

موزه هاي آذربايجان شرقي به استقبال گردشگران و بازديدکنندگان مي روند

موزه هاي آذربايجان شرقي به استقبال گردشگران و بازديدکنندگان مي روند

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان شرقي اظهار داشت: سه تالار موزه قاجار با نمايش آلات موسيقي تاريخي کشورمان ميزبان گردشگران تابستاني و بازديدکنندگان و علاقه مندان است.

به گزارش ميراث آريا(chtn)، به نقل از روابط عمومي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان شرقي «تراب محمدي» افزود: در اين سه تالار آثار، اموال و آلات موسيقي جمع آوري شده توسط حسين ساجدي به نمايش درآمده اند.

محمدي تشريح کرد: اين آثار 144 قطعه از دوره صفويه و پيش از آن تا دوران معاصر را شامل مي شود.

وي با بيان اينکه اين آلات موسيقي در سه گروه طبقه بندي شده و سه تالار موزه قاجار به نمايش آنها اختصاص دارند، خاطرنشان کرد: گروه سازهاي کلاويه دار و زهي، سازهاي آييني و بادي و سازهاي آييني کوبه اي سه گروه طبقه بندي شده اين آلات موسيقي را تشکيل مي دهند.

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان با اشاره به پويايي بخش هاي نمايشگاهي

موزه قاجار تصريح کرد: تالار روشنائي يا تالار فانوس با نمايش بيش از 80 فانوس و انواع چراغ متعلق به مجموعه شخصي رضا سرابي از ديگر بخش هاي جديد اين موزه است که از سال گذشته در معرض ديد بازديدکنندگان قرار دارد.

محمدي با اشاره به اهميت م‍وزه ق‍‍اج‍‍ار در ميان موزه هاي استان و کشور گفت: اين موزه در ع‍م‍‍ارت ديواني ام‍ي‍رن‍ظ‍ام گ‍روس‍‍ي از ام‍راي ب‍زرگ ق‍‍اج‍‍اري‍ه در ت‍ب‍ري‍ز اي‍ج‍‍اد ش‍ده است که از م‍‍ع‍دود م‍وزه ه‍‍اي ت‍خ‍ص‍ص‍‍ي و م‍وض‍وع‍‍ي در س‍طح ک‍ش‍ور به شمار مي رود.

وي تصريح کرد: از ت‍زي‍ي‍ن‍‍ات خ‍‍ان‍ه ت‍‍اري‍خ‍‍ي اميرنظام م‍‍ي ت‍وان ب‍ه گ‍چ‍ب‍ري ه‍‍اي زي‍ب‍‍ا و م‍ن‍ق‍وش در ن‍م‍‍اي ش‍م‍‍ال‍‍ي و غ‍رب‍‍ي، پ‍ن‍ج‍ره ه‍‍ا ي م‍ش‍ب‍ک اروس‍‍ي ب‍‍ا ش‍ي‍ش‍ه ه‍‍ا ي رن‍گ‍‍ي، ش‍وم‍ي‍ن‍ه س‍ن‍ت‍‍ي، ح‍وض‍خ‍‍ان‍ه، گ‍چ‍ب‍ري و آي‍ن‍ه ک‍‍اري س‍ق‍ف ش‍‍اه ن‍ش‍ي‍ن اش‍‍اره ک‍رد.

امتیاز به خبر :