• یکشنبه 10 فروردین 1399
  • 21:56

سامانه برنامه ریزی جامع صندوق احیاء تدوین شد

سامانه برنامه ریزی جامع صندوق احیاء تدوین شد

مدیر عامل صندوق احیاء گفت : با تدوین محورها و خط مشی های اثر بخشی در فرآیند احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی با هدف کلان حفاظت از ارزش های نهفته در این آثار از یک سو و بارور کردن و رونق اقتصاد در آثار غیر منقول میراث فرهنگی، به خلق برنامه ای جامع با عنوان"سامانه برنامه ریزی جامع صندوق احیاء" در دستیابی به رسالت و اهداف قانونی احیاء پرداخته است.

به گزارش روابط عمومی صندوق احیاء، احسان ایروانی افزود: در این برنامه که برای دوره ای میان مدت (3 ساله) تهیه و تدوین شده  و به تصویب هیئت مدیره رسیده است، چهار خط مشینظرگرفته شده است که شامل :خط مشی اول مرتبط با ساماندهی و بسترسازی فرآیندهای سرمایه گذاری و اقتصادی مرتبط با احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی است.

به گفته وی، محورهای این فرآیندها عمدتا به بازار سرمایه گذاری، بازار محصول احیا، موسسات هولدینگ سرمایه گذاری، ارزیابی های اقتصادی و طرح های توجیه اقتصادی، طرح های حمایتی احیاء، شناسایی جامعه ذینفعان احیا، پایش فرآیندهای سرمایه گذاری و آسیب شناسی موانع مرتبط و توسعه اقتصاد میراث فرهنگی معطوف می باشد.

وی افزود: خط مشی دوم مرتبط با بسترسازی فرآیندهای حقوقی و قانونی مرتبط با احیاء و بهره برداری ازاماکن تاریخی است.

ایروانی خاطر نشان کرد: محورهای این فرآیندها عمدتا به سازوکار و سامانه های قانونی احیاء، تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های موثر، اسناد و چهارچوب های حفاظتی، مدیریتی و بهره برداری قانونی از اماکن تاریخی چهارچوب های قانونی جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در زمینه احیاء، همکاری های قانونی با ارگان ها و نهادهای ذیربط و ذینفع در فرآیند احیاء وبهره برداری، چهارچوب های قانونی تعیین و تغییر کاربری بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی معطوف می باشد.

وی گفت: خط مشی سوم مرتبط با بسترسازی و فرآیندهای فنی و کارشناسی حفاظت و بهره برداری از اماکن تاریخی است.

وی اظهارداشت: محورهای این خط مشی عمدتا به سازوکارهای فنی، امکان سنجی های فنی و تعیین و تغییر کاربری های متناسب، جامعه ذینفع کارشناسی مرتبط با فعالیتهای مرمت و احیاء، شیوه های اصولی فعالیتهای اجرایی و نظارتی مرمت واحیا و بهره برداری، فعالیتهای مرتبط باشناسایی و طبقه بندی بناها و اماکن تاریخی و ارزش گذاری های فنی و حقوقی مرتبط، همکاری  با نهادهای آموزشی و فنی در جهت ارتقاء دانش های مرتبط با احیا و بهره برداری معطوف می باشد.

ایروانی ادامه داد: خط مشی چهارم مرتبط با بسترسازی و فرآیندهای معرفی و ترویج فرهنگ احیاء اماکن تاریخیدر جامعه وسیع ذینفعان و حمایت از فعالیتهای ترویجی و تبلیغی است.

به گفته وی، محورهای این فرآیندها عمدتابه فعالیتهای شناسایی و معرفی الگوهای موفق، تبیین شیوه¬های احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی، برگزاری کارگاهها و گردهماییهای هم اندیشی و آموزشی باهدف ارتقا کمی و کیفی بسترهای احیاء، حمایت از پروژه های پژوهشی و دانشگاهی مرتبط با احیاء و بهره برداری، حضور موثر در مدیریت شهری در شهرهای تاریخی معطوف می باشد

وی خاطر نشان کرد: علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت chre.ir صندوق احیا مراجعه کنند.

/108

امتیاز به خبر :