• پنجشنبه 14 آذر 1398
  • 22:58

کاوش كهن‌ترين استقرار شناخت شده بشري در حوزه جيرفت

کاوش كهن‌ترين استقرار شناخت شده بشري در حوزه جيرفت
كهن ترين استقرار شناخت شده بشري در حوزه جيرفت مورد كاوش باستانشناسان قرار گرفت.

علي مهاجري مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كرمان گفت: اين استان داراي بيش از 2 هزار محوطه و تپه باستاني است كه كاوش در هر يك از انها سهم بزرگي در مطالعات باستان شناسي ، شناسايي هويت فرهنگي و استقراهاي انساني مناطق جنوبي كشور ايفا مي كند.


وي از آغاز كاوشهاي باستانشناسي حوزه هليل رود خبر داد و افزود: تا كنون بيش از 10 فصل كاوش در حوزه هليل رود و به سرپرستي دكتر مجيد زاده ، دكتر چوبك و نادرعليدادي سليماني انجام گرفته است كه خوشبختانه بعد از چندين سال، فصل ديگري از كاوشها در اين حوزه فرهنگي آغاز شده كه رو به اتمام نيز است.

مهاجري با اشاره به اينكه اين فصل از كاوش در دشت اسفندقه جيرفت در حال انجام است، بيان داشت: نخستين فصل كاوش هاي باستانشناسي پيش از تاريخ اسفندقه جيرفت با كاوش تپه گاوكشي ازنيمه اول تيرماه آغاز شد و در هفته اول مردادماه سال جاري نيز به پايان مي رسد.

"نادر عليدادي سليماني "سرپرست هیأت باستان‌شناسی پيش از تاريخ دشت اسفندقه جيرفت درادامه اين مطلب با اشاره به اينكه هيات باستانشناسي با ايجاد چهار كارگاه كاوش ، به پژوهش باستانشناسي تپه گاو كشي پرداخت ، افزود: در اين فصل از كاوش يك كارگاه با هدف لايه نگاري و آگاهي از ابزار استقراري تپه باز شد كه به شناخت نسبي از لايه هاي فرهنگي تپه پي بريم.

عليدادي سليماني شناخت ادوار استقراري و لايه نگاري فرهنگي- استقراري تپه گاوكشي را يكي از اهداف اين كاوش دانست و اظهار داشت : آگاهي از جريان شكل گيري نخستين استقرارهاي انساني دشت اسفندقه، شيوه معيشت ساكنان دشت در ادوار باستاني، رژيم غذايي ساكنان و مطالعه گونه هاي گياهي و حيواني بجا مانده را از ديگر اهداف بيان كرد.

وي تصريح كرد: ارتباطات درون و برون منطقه اي دشت اسفندقه جيرفت با مناطق پيرامون برپايه شواهد بدست امده و آگاهي يافتن از مسكن ، اقتصاد ، فرهنگ و هنر ساكنان دشت در دوره باستان برپايه آثار را  نيز از مهمترين اهداف اين فصل از كاوش عنوان كرد.

سرپرست هیأت باستان‌شناسی پيش از تاريخ اسفندقه شهرستان جيرفت بيان داشت: برپايه يافته ها و داده هاي فرهنگي از جمله سفالهاي بدست آمده در نخستين فصل كاوش ، استقرار در تپه گاو كشي اسفندقه جيرفت به دوره نوسنگي برمي گردد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: تپه باستاني گاو كشي به فاصله 70 كيلومتري غرب شهر جيرفت و در دشت اسفندقه واقع شده است.
امتیاز به خبر :