• چهارشنبه 07 خرداد 1399
  • 08:20

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان شمالی:

نیروی انتظامی متولی امنیت عمومی است

نیروی انتظامی متولی امنیت عمومی است

نیروی انتظامی متولی امنیت عمومی است و خیلی ازمسائل بابرخورد خوب وگفتگو قابل حل است.

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری خراسان شمالی؛ سویدانلویی مدیر کل میراث فرهنگی استان در مراسم انتصاب سرهنگ مظاهری فرمانده انتظامی خواستار استفاده از ظرفیت نیروی انتظامی در پاسداری از مواریث فرهنگی وبناهای تاریخی شدو گفت: مناطق مرزی جزء کم توسعه یافته ترین مناطق کشور هستند.

سویدانلویی گفت::نگاه به توسعه مناطق واستان های مرزی باید نگاه ملی باشد.اگر به مسایل توسعه ای مرز وحاشیه مرز به صورت جدی پرداخته نشود در آینده بامشکل مواجه می شویم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری خراسان شمالی با اشاره به وجود آثار تاریخی متعدد دراستان گفت:موزه اسناد ونسخ خطی دارای احکام وسندهای متعدد صادر شده از پادشاهان تاریخی است .

سرهنگ مظاهری فرمانده انتظامی نیز به امنیت به عنوان  یک مقوله  نرم افزاری تاکید کرد وگفت :مشارکت مردم، آموزش های علمی  وبحث های مدیریت در کاهش جرایم تاثیرگذار است.

وجیهه قنبری امتیاز به خبر :