• یکشنبه 04 اسفند 1398
  • 17:57

معاون صنایع دستی کرمانشاه خبرداد:

استاندارد سازی گیوه وتنبورکرمانشاه

استاندارد سازی گیوه وتنبورکرمانشاه

گیوه و تنبور کرمانشاه به عنوان صنایع دستی استان کرمانشاه استاندارد شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهگی،صنایع دستی وگردشگری استان کرمانشاه، معاونت صنایع دستی کرمانشاه باهمکاری اداره کل استاندارد استان دومحصول بومی استان رابنام زیره پارچه ای گیوه درشاخه آئین کار،تنبوردردوشاخه آئین کار و ویژگی ها را استانداردکرد.

نصرت اله سپهرمعاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان کرمانشاه با اعلام این خبر افزود: باعنایت به اینکه گیوه زیرپارچه ای وتنبورازجمله محصولات کاملاً بومی وسنتی خاص استان کرمانشاه می باشدوتعدادزیادی ازصنعتگران وهنرمندان استان به اشتغال وتولیداین هنردیرینه مشغول میباشندوامرارمعاش می کنن،لذاضروری به نظررسیدکه برای حفظ،توسعه واحیاء هرچه بیشتروبهترآن استانداردشوند.

وی تصریح کرد: همچنین پیش نویس استاندارد محصولات مذکور پس ازتشکیل چندین جلسه کمیسیون اولیه وفنی تدوین درمکان اداره کل استاندارد به کمیته ملی ارجاع شد و پس ازتشکیل جلسه 196 امین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد ایران موردتأیید وتصویب کشوری قرارگرفت.

وی خاطرنشان کرد: جهت بهره برداری از متن استانداردهای مذکورکاربران گرامی می توانند به سایت سازمان استانداردکشوردرفهرست استانداردهای ملیorg www.isiri. مراجعه نمایند.

سپهراضافه کرد: دومحصول گیوه رویه رنگی وگلیم بافی که هردونیزازصنایع دستی بومی ومحلی ویژه استان کرمانشاه است دردست تدوین واستانداردمی باشدکه امیدداریم این رابه نتیجه مطلوب برسانیم . 

وجیهه قنبری امتیاز به خبر :