• چهارشنبه 25 تیر 1399
  • 13:16

مطالب موجود برای 'بناها'

به بهانه روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی

سید هادی احمدی روئینی*

به بهانه روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی

یکی از اهدافی که توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دنبال می شود این است که تفاوت را در مقابل یکسان سازی، معرفی ارزش در مقابل ارزش سازی و توجه به ظرفیت های ذاتی را در مقابل ایجاد ظرفیت کاذب و زاینده گی را در مقابل...