• چهارشنبه 22 مرداد 1399
  • 19:27

مطالب موجود برای 'جامعه گردشگری الکترونیکی'

نمایشگاه گردشگری امسال با انتخاب شعار هوشمندانه و هدفمند برگزار شد

رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران:

نمایشگاه گردشگری امسال با انتخاب شعار هوشمندانه و هدفمند برگزار شد

رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران گفت: «برنامه‌ها و اقداماتی که در حوزه گردشگری الکترونیکی انجام می‌شود، ارتقای کمی و کیفی صنعت گردشگری را به دنبال دارد.»