• پنجشنبه 26 تیر 1399
  • 22:44

مطالب موجود برای 'نجف آباد'

معماری 40 خانه تاریخی نجف‌آباد مورد بررسی قرار گرفت

در یک نشست تخصصی

معماری 40 خانه تاریخی نجف‌آباد مورد بررسی قرار گرفت

40 خانه تاریخی در قالب تصاویر، نقشه‌های معماری و متنی توصیفی در باب کالبد و زندگی اجتماعی جاری در گذشته و حال در قالب پژوهش «معماری خانه‌های تاریخی در نجف آباد» در نشست تخصصی به همت گروه بنای پژوهشکده بناها و...