• شنبه 14 تیر 1399
  • 04:19

مطالب موجود برای 'پرستو قاسمی'

کتاب «پژوهشی بر عقدنامه‌های دوره قاجار » کتاب سال استان زنجان شد

کتاب «پژوهشی بر عقدنامه‌های دوره قاجار » کتاب سال استان زنجان شد

در اولین دوره جایزه کتاب سال زنجان در بخش تاریخ کتاب «پژوهشی بر عقدنامه‌های دوره قاجار» تالیف پرستو قاسمی اندرود برگزیده شد.