• دوشنبه 03 تیر 1398
  • 15:17

مطالب موجود برای ' سرای حاج شامی'

تنظیم شکایت علیه مالک سرای حاج شامی پایین  در زنجان

توضیح معاون میراث فرهنگی زنجان درباره تخریب یک اثر تاریخی:

تنظیم شکایت علیه مالک سرای حاج شامی پایین  در زنجان

معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي زنجان گفت: «تخريب صورت گرفته در سراي حاج شامي پايين غيرقانوني است و شكايت از مالك توسط ميراث فرهنگي صورت پذيرفته كه با اين شرايط قاعدتا بايد سلب انتفاع از مالك صورت پذيرد.»