• شنبه 26 مرداد 1398
  • 14:59

مطالب موجود برای ' سیلک'

چالش های تپه باستانی سیلک مورد بررسی قرار گرفت

با حضور معاون میراث فرهنگی کشور

چالش های تپه باستانی سیلک مورد بررسی قرار گرفت

جلسه سیلک و چالش های آن با نگاهی به اهمیت و ضرورت حفظ و توسعه، برنامه ها و چشم انداز آینده  برگزار شد.