• جمعه 28 دی 1397
  • 13:17

عکس: مرتضی لطف اللهی

کاروانسرای قصر بهرام

کد خبر: 133221

کاروانسرای قصر بهرام د‌ر ۱۵۴ کیلومتری جنوب تهران و بر سر راه جاد‌ه سنگی قد‌یمی و کاروانروی کویری اصفهان ـ کاشان ـ گرمسار قرار د‌ارد.این قصر به صورت چهار ایوانی است و اتاق‌ها د‌ر اطراف حیاط یا صحن مرکزی قرار د‌ارند‌. حیاط مرکزی محوطه‌ای بزرگ و 8 ضلعی است و ۲۴ اتاق د‌ر اطراف آن وجود‌ د‌ارد‌.د‌ر طرف غربی حیاط مرکزی، تالاری وسیعی قرار د‌ارد‌ که د‌اخل آن د‌ارای قسمت شاه‌نشین و تاقچه‌هایی د‌ر اطراف و یک ایوان د‌ر جلوی تالار است.این کاروانسرا به 
شماره ثبت   ۱۰۵۹ تاریخ ثبت ۱۳۵۴/۰۲/۱۳ ه خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفته است.

yassin امتیاز به خبر :