• دوشنبه 03 تیر 1398
  • 20:22

عکس: مرتضی لطف اللهی

نمایشگاه سوزن دوزی دختران بلوچ در سازمان میراث فرهنگی

کد خبر: 143447

نمایشگاه سوزن دوزی دختران بلوچ شرکت کارآفرینان پوینده جُنک (الهام فتح اللهی) در سازمان میراث فرهنگی 

a.bay امتیاز به خبر :