• پنجشنبه 12 تیر 1399
  • 20:05

عکس: علیرضا فضلعلی

بازدید مدیرعامل صندوق احیا از اماکن تاریخی قابل واگذاری در استان مرکزی

کد خبر: 156715

 

 

mlotfollahi امتیاز به خبر :