\"مرتضي فرجي \" رئيس مرکز ملي فرش با بيان اين خبر به ميراث آريا (CHTN) گفت: بيش از پنج ميليون نفر در کشور در امر فرش دستباف اشتغال دارند که هيچ صنعتي درايران به اين اندازه شاغل را در برنمي‌گيرد.

وي با اشاره به جايگاه و اهميت اشتغالزايي فرش دستباف در کشور گفت : اگر از زاويه ملي به اين موضوع نگاه کنيم فرش دستباف به هر علت ايجاد اشتغال در بين روستاييان ضمن درآمدزايي ،اوقات فراغت آنها را نيز در فصل‌هاي غير کشاورزي پر مي‌کند.

فرجي در ادامه از فرش دستباف به عنوان نشان ملي ايران ياد کرد و افزود: اين محصول فرهنگي براي ادامه بقاي خود، نيازمند حمايت همه ايرانيان است.

خاطر نشان مي‌شود؛ آمار صادرات 6 ماهه اول سال 1386 فرش دستباف ايران و مقايسه آن با دوره سال قبل (12 درصد کاهش ارزشي و26 درصد کاهش وزني) داشته است.

114/
انتهای پیام/

کد خبر 138607232