به گزارش ميراث آريا CHTN)) در راستاي اين تصميم سازمان گردشگري جين تيمي متشکل از کارشناسان حرفه ايي صنعت گردشگري را براي بررسي موقعيت مناطق مختلف تبت و ارائه طرح هاي کارشناسانه براي توسعه گردشگري تبت به اين سرزمين فرستاده است.
سازمان گردشگري چين با اختصاص بودجه ايي حدود 40 ميليون يوآن در صدد تجهيز سرويس هاي بهداشتي مناطق گردشگري تبت و نيز کمک به افزايش تبليغات براي جذب گردشگران خارجي به اين منطقه است.
خاطر نشان مي شود هم اکنون گروه هاي بسياري از راهنمايان تورهاي گردشگري براي فعاليت در تبت و راهنمايي گروه هاي 200نفري گردشگران در حال آموزش هستند، علاوه بر آنکه براي بهبود وضعيت مديريتي صنعت گرشدگري تبت، جمعي از مديران ارشددر حال فراگيري تخصص هاي لازم در اين حوزه هستند تا پس از اتمام دوره ها در تبت مشغول به فعاليت شوند.
سازمان گردشگري چين هدف خود را از اين حمايت ها تبديل صنعت گردشگري تبت به برترين و درآمدزاترين صنعت اين سرزمين عنوان کرده است.108/

انتهای پیام/

کد خبر 138610056