آماده سازي بسته هاي سرمايه گذاري مناطق نمونه گردشگري آذربايجان شرقي

سرپرست سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان آذربايجان شرقي با بيان اين مطلب تصريح کرد:مطالعا ت فاز اوليه اين مناطق به پايان رسيده و مطالعات فاز دوم شامل مکان يابي زير ساختها وتعيين حجم سرمايه گذاري مورد نيازانجام شده و بسته هاي سرمايه گذاري آماده مي شود .

\"خداوردي کريمي نژاد\"تصريح کرد:ايجاد دو کمپينگ در شهر تبريز در مراحل پاياني است و سعي مي کنيم براي سال آينده آنها را آماده کنيم.

وي با اشاره به اقدامات انجام شده براي تحقق مصوبات دور اول سفرهاي استاني تصريح کرد:مطالعه مجموعه حسن پادشاه از ديگر اقدامات ما است و اميدواريم که مطالعات لازم براي دور دوم سفر جمع بندي شود.

سرپرست سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان آذربايجان شرقي با اشاره به آماده کردن مصوبات دور دوم سفر هيات دولت به اين استان گفت :شناسايي 20 منطقه ديگر را نيز دنبال مي کنيم و کارشناسان ما درحال ارزيابي مناطق مستعد هستند.
کريمي نژادگفت:سازمانهاي دولتي در قالب واگذاري زمينهاي مورد نياز مناطق نمونه گردشگري همکاري مناسبي داشته اند.

وي ادامه داد:کارآزاد سازي دانشگاه ربع رشيدي و تملک خريد 800 خانه مسکوني پيرامون آن در 16 اولويت نياز به 100 ميليارد تومان اعتبار دارد که اميدواريم که با تامين حداقل بخشي از اين اعتبار، اين مرکز علمي و اموزشي کهن را احيا کنيم.

سرپرست سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان آذربايجان شرقي گفت:مطالعه بازارتبريز به عنوان بزرگترين بازار قديمي و متصل جهان را در سفر دوم مطرح مي کنيم.

وي تصريح کرد:ثبت جهاني اين اثر نيار به زير ساختهاي برق ،آب و خرارتي دارد که ايجاد اين زيرساختها را دنبال مي کنيم ./106انتهای پیام/

کد خبر 138611192