ساماندهي 75  محور گردشگري در طول سه سال گذشته

به گزارش ميراث آريا (CHTN) براساس تکاليف سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ساماندهي هشت محور گردشگري مهم از لحاظ امکانات رفاهي بين‌راهي و ايمني در تکاليف توسعه بخش ميراث فرهنگي و گردشگري لحاظ شده است.

اما براساس گزارش اقدامات انجام شده در عمل به تکاليف قانوني از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 75 محور در طول سه سال گذشته ساماندهي شده است.

براساس اين گزارش تعداد محورهاي ساماندهي شده در سال 1384 ، 6 مورد بوده است و در سال‌هاي 1385 و 1386 نيز به ترتيب 19 و 50 محور ساماندهي شده است./105

انتهای پیام/

کد خبر 1387102252