بهره برداري از 30 بناي تاريخي در قالب طرح پرديسان

به گزارش ميراث آريا(CHTN)در اسناد توسعه بخش ميراث فرهنگي و گردشگري قانون برنامه چهارم توسعه بهره برداري از يکصد بناي تاريخي،فرهنگي قابل احيا با مشارکت بخش خصوصي در قالب طرح پرديسان پيش بيني شده است.

سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري در راستاي اجراي اين تکليف اقدام به تشکيل زنجيره پرديس و شناسايي 140 بناي تاريخي فرهنگي جهت احيا با مشارکت بخش خصوصي کرده است.

از اين تعداد بناي شناسايي شد 10 بنا در سال 1384 ،50 بنا در سال 1385 و 80 بنا در سال 1386 شناسايي شده است.

از اين تعداد بناي شناسايي شده 30 بنا در سالهاي 1384 ،1385 و 1386 بهره برداري شده است که تعداد بناي بهره برداري شده در اين سالها به ترتيب 5،10 و 15 بنا بوده است./105

انتهای پیام/

کد خبر 138710273