آموزش رشته‌‌هاي صنايع‌دستي خودگردان مي‌شود

ساسان قاسمي در گفتگو با ميراث آريا(chtn)، با بيان اين مطلب گفت: آموزش رشته‌هاي صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي در سال جاري در سطح استان‌ها به بخش خصوصي واگذار شد.

وي ادامه داد: با ورود بخش خصوصي به عرصه آموزش به هنرجويان صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي هزينه‌هاي مربوط به آموزش مربيان و هنرجويان از محل بودجه معاونت‌ هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي استان‌ها تأمين مي‌شد.

مدير کل توسعه و ترويج اين معاونت با اشاره به اينکه با توجه به اين رويکرد، بخش مهمي از وظايف آموزشي معاونت‌ صنايع‌دستي استان‌ها به بخش خصوصي واگذار شد، اظهار داشت: با شکل‌گيري اين جريان معاونت‌هاي استاني توانستند نيرو و توان انساني خود را در بخش‌هاي ديگر مورد استفاده قرار دهند.

قاسمي تصريح کرد: با اين وجود و با توجه به هدف مهم آموزش و ترويج رشته‌هاي صنايع‌دستي در استان‌هاي مختلف بخش مهمي از اعتبارات استاني در اين عرصه سرمايه‌گذاري شده است.

وي با بيان اينکه معاونت هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي براي سال آتي آموزش خودگردان رشته‌هاي صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي را پيگيري مي‌کند، گفت: در آموزش خودگردان صنايع‌دستي، بخش خصوصي تأمين هزينه‌هاي آموزش به هنرجويان را تأمين خواهد کرد.

مدير کل توسعه و ترويج معاونت هنرهاي سنتي در ادامه اظهار داشت: اين اقدام در سطح آموزش به هنرجويان صنايع‌دستي منوط به اعطاي مجوز به بخش خصوصي از طرف معاونت هنرهاي سنتي است تا بدين شکل آموزش به هنرجويان به طور کامل به بخش خصوصي واگذار شود.

ساسان قاسمي خاطرنشان کرد: البته معاونت هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي رويکرد نظارتي خود را بر مقوله آموزش رشته‌هاي صنايع‌دستي و قيمت‌گذاري براي دوره‌هاي آموزشي دنبال مي‌کند.

وي يادآور شد: با اجرا شدن برنامه‌‌ريزي‌هاي انجام شده در اين خصوص بخش مهمي از اعتبارات آموزشي، در بخش‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري مي‌شود./111

انتهای پیام/

کد خبر 1387121760