به گزارش ميراث آريا (chtn) به نقل از پايگاه خبري \"ايران خبر\" ، اين فهرست محصول مطالعات و جمع بندي هاي اوليه هيات 10 نفره مشورتي انتخاب کابينه است که از سوي احمدي نژاد براي ارائه مشورت به وي در اين خصوص تشکيل شده و خبر تشکيل آن براي اولين بار سي و يکم تيرماه از سوي ثمره هاشمي دستيار ارشد رييس جمهور اعلام شده بود.

بر اين اساس براي وزارت خانه ها و معاونت هاي رياست جمهوري بين 5 تا 10 پيشنهاد مطالعه و به عنوان ليست اوليه جهت جمع بندي اعضاي کابينه در اختيار رييس جمهور قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که در ليست ارائه شده در خصوص وزارت اطلاعات، بانک مرکزي و معاون اول رييس جمهور کانديدايي معرفي نشده است.

پيش از اين نيز 4 معاونت از سوي رييس جمهور منصوب شده بودند.

فهرست کانديداهاي اصلي وزارت خانه ها و معاونت هاي رياست جمهوري در دولت دهم به شرح زير است:

معاونت توسعه منابع و سرمايه انساني رييس جمهور:

ابراهيم عزيزي، رحيمي، سعدون زاده، کامران دانشجو، مرتضي تمدن

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي:

برقعي، عزيزي، حسيني، ممبيني، ميرکاظمي، محرابيان

سازمان تربيت بدني:

علي آبادي، علي سعيدلو، رحيمي، واعظ آشتياني، صولت مرتضوي، مرادي، رويانيان، سجادي

معاونت اجرايي رييس جمهور:

علي سعيدلو، سيد مهدي هاشمي، رحيمي، شيخ الاسلامي

معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور:

رحيمي، عزيزي، فضل الله موسوي، سيد احمد موسوي، فروزنده، کدخدايي، تمدن

معاونت علمي و فناوري:

واعظ زاده، زاهدي، لنکراني، علي احمدي، دانشجو، داودي

سارمان حفاظت از محيط زيست:

سلطانخواه، آجورلو، سليمان پور، اشرفي پور، امين زاده، دانيالي، اسکندري، فضل ا... موسوي، يزدي

مرکز امور زنان و خانواده رييس جمهور:

طبيب زاده، سلطانخواه، وحيد دستجردي، امين زاده، خزعلي، خانم سيف، فردوسي پور، سجادي، دانيالي، نوابي نژاد

وزارت خانه ها:

وزارت تعاون:

عباسي، علي احمدي، شيخ الاسلامي، موسويان، دکتر پور محمدي، سعدون زاده، فروزنده، اسکندري، سيد مهدي هاشمي

وزارت کار و امور اجتماعي:

قلعه باني، جهرمي، علي احمدي، قرباني، ترقي، بوربور، دانشجو، محصولي، ده مرده، عباسي، عبدالوهاب، سعدون زاده، شيخ الاسلامي

وزارت بازرگاني:

ميرکاظمي، جليليان، خالدي، فاطمي، خليليان، مخبر، آبرومند، سعيدلو

بهداشت و درمان و آموزش پزشکي:

لنکراني، عين الهي، شاهين محمد صادقي، متوليان، علويان، محققي، اعتماديان، نوحي، رياض، صدر، نجابت

فرهنگ و ارشاد اسلامي:

حسين محمدي، ضرغامي، ثمره هاشمي، فضائلي، خواجه پيري، حدادعادل، مرتضي نبوي، سرافراز، دکتر حسيني، احمد زاده، ده نمکي، رحيميان، پورحسين


علوم، تحقيقات و فناوري:

زاهدي، دکترحسيني، دکترتائب، دکتر دهمرده، دکتر دانشجو، دکترشيخ الاسلامي، دکترافروز، دکتر علي احمدي، دکتر مخبر دزفولي، دکتر رازقي، دکتر مسلمي نائيني، دکتر قرباني، دکترشجاعي فرد، دکتر نوروززاده، دکترمتکان، دکتر سهراب پور، دکتر فرهاد رهبر، دکتر رهايي

آموزش و پرورش:

علي احمدي، دکتر حسيني، دکترشيخ الاسلامي، حسين استاد آقا، حاج علي اکبري، سيد مهدي اميني، حجت الاسلام ذوعلم، حجت الاسلام محمديان، دکتر افروز، ناصر باهنر، ملکي، نوروززاده، حسين مظفر

امور اقتصادي و دارايي:

پرويز داودي، حسيني، پورمحمدي، صادق خليليان، عرب مازار، زاهدي وفا، ميرکاظمي، صمصامي، بهمني، دکتر پژويان، دکترفرزين، پاشايي فام

رفاه و تامين اجتماعي:

شيخ الاسلامي، مصري، سيد مهدي هاشمي، احمديان، فروزنده، باقري، رياض، ده مرده

دادگستري:

الهام، بختياري، احمد عليزاده، فيروز اصلاني، فضل الله موسوي، سعيد مرتضوي، محمد رضا عليزاده، سيد احمد موسوي، مجيد دوستعلي، کدخدايي، سعدون زاده

دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح:

اسلامي، نجار، فرهي، بکايي، جراحي، محصولي، وحيد، مهدي زاده، احمديان

راه و ترابري:

بهبهاني، علي آبادي، سيد مهدي هاشمي، نيکزاد، رستم قاسمي، مدد، سعيدمحمد، پيل پايه، عابد، خواجه علي، نامجو، سعيدي کيا

مسکن و شهرسازي:

سعيدي کيا، علي آبادي، تسنيمي، نيکزاد، سيد مهدي هاشمي

ارتباطات و فناوري اطلاعات:

سليماني، مخبر، صادق ذبيحي، خسروي، غفاريان، کهزادي، کرم پور، شيراني

نفت:

نوذري، سعيدلو، ميرکاظمي، قلعه باني، محرابيان، جشن ساز، محصولي، علي آبادي، نجار، هدايت، تائب

نيرو:

فتاح، علي آبادي، شيخ الاسلامي، مخبر، تمدن، رستم آبادي

جهاد کشاورزي:

اسکندري، خليليان، جهانسوز، بوربور، سعيدي کيا، اجلالي، جلالي، خلفايي، مقدسي، ابراهيمي، فلسفي، محمد اسماعيل نيا

امورخارجه:

جليلي، متکي، ثمره هاشمي، بروجردي، صنعتي، سلطانيه، موسوي، داودي، شيخ عطار، صفري

کشور:

محصولي ، سعيدلو، سيد مهدي هاشمي، حجت الاسلام تقوي، رحيمي، نجار، مصلحي، حسينيان، شريعتي، تمدن، دانشجو، رويانيان

صنايع و معادن:

رستم قاسمي، محرابيان، عزت الله اکبري، فاطمي، قلعه باني، نجار، بذرپاش، جهانگرد، ويسه، تائب، واعظ، شجاعي فرد، ابطحي

شايان ذکر است مهندس مجتبي ثمره هاشمي دستيار ارشد رئيس جمهور پيش از اين با اشاره به طرح ارائه شده از سوي دکتر محمود احمدي نژاد تحت عنوان طرح خدمت گفته بود: اين طرح شامل اعضاي کابينه نيست چون اعضاي کابينه تعداد معدودي هستند. بلکه اين طرح شامل بسياري از مديران دولتي و شرکت هايي مي شود که تحت نظر دولت مي باشند.

ثمره هاشمي تصريح کرده بود: ملاک هايي که در دولت مطرح است اعتماد، پرنشاط بودن، تخصص داشتن، اعتقاد به کار، وقف مردم بودن، اعتقاد به مسئله عدالت و تلاش جهت اطلاع از وضعيت تمام نقاط مختلف کشور و امثال آن است./100

انتهای پیام/

کد خبر 1388050527