ميراث آريا(chtn)- خسرو دانشجو، با بيان اين مطلب افزود: اگر انتفاعي که اين شهروندان از ارزش افزوده ملکشان ببرند به عنوان عوارض شهري دريافت شود، منطقي نيست چرا که در ابتداي کار تنها يک مرتبه عوارض سنگين به شهرداري پرداخت مي کنند و تا هر زمان که مايل باشند از ملکشان بهره تجاري خواهند برد اما اگر اين عوارض کمتر و به جاي آن در طول سال پرداخت شود، هم پرداخت آن براي شهروندان راحت تر است و هم براي شهرداري نوعي درآمد پايدار ايجاد خواهد شد.
وي با اشاره به موافقت معاون معماري شهرسازي شهرداري با اين مسئله و از رونق خارج شدن ساخت و ساز در تهران به دليل دريافت عوارض يکجا از مالک بيان داشت: شهرداري ملزم شد تا دو ماه آينده مدل جديد خود را براي اجراي اين طرح و تغيير رويکرد طرح جامع به شوراي شهر ارائه دهد.

سخنگوي شوراي شهر همچين به گزارش ارائه شده از سوي معاون مالي اداري شهرداري در خصوص وضعيت شرکتها و سازمانهاي لازم به ادغام يا حذف در جلسه شورا اشاره کرد و ادامه داد: اساسنامه هايي براي اين شرکتها تهيه شده که بايد بعد از امضاء شهردار تهران به صورت لايحه به شورا آمده و بررسي شود و در صورت تصويب نهايي به وزارت کشور ارسال شده تا مورد امضاي وزير کشور نيز قرار بگيرد.

دانشجو در ادامه به خصوصي شدن برخي شرکتها نيز اشاره کرد و گفت: مسئولان شهرداري در نظر دارند دو شرکت پيک بادپا و شهروند را که تصميم به خصوصي شدن آنها گرفته شده بود به صندوق ذخيره کارکنان بسپارند که اين مسئله مصوبه شوراي شهر نبوده است.

وي افزود: اگر اين صندوق خصوصي است مسئولان شهرداري بايد مدارک آن را به شورا ارائه کنند و در صورت تاييد اين مسئله، واگذاري شرکتهاي شهروند و بادپا نيز بايد از طريق مزايده و شرکت کردن اين صندوق در مزايده انجام شود.
100/

انتهای پیام/

کد خبر 1388060322