ميراث آريا(chtn) - محمود احمدي‌ نژاد که صبح امروز سه شنبه براي دفاع از لايحه هدفمند کردن يارانه ‌ها به مجلس آمده بود، گفت: با اجراي لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها تقريبا همه روابط و مناسبات کشور دگرگون مي‌شود.

اين در حالي است که بنا نيست يارانه ‌اي حذف شود، بلکه قرار است اين يارانه‌ها درست توزيع شود زيرا امروز بدترين شکل توزيع يارانه در کشور وجود دارد.

وي افزود: يارانه دارو را به صنف دارو مي‌دهيم. بعد به مردمي که بايد يارانه دريافت کنند مي گوييم در صف بايستيد تا حق خود را بگيريد. همين موضوع نيز در مورد يارانه شير حکم‌فرماست؛ به گونه‌اي که به مردمي که به شير نياز دارند مي‌گوييم يک کيلومتر در صف شير بايستند تا بخشي از آن يارانه را دريافت کنيد. در مورد يارانه نان نيز اين گونه است. يارانه نان را به صنف نانوا، آرد و کارخانه‌ها مي‌دهيم ولي به مردم مي‌گوييم در صف بايستيد تا نان يارانه‌اي نصيبتان شود؛ بنابراين مي‌توان گفت اين بدترين شکل توزيع يارانه است که هيچ هدفي را دنبال نمي ‌کند.

رئيس ‌جمهور تصريح کرد: در حوزه انرژي نيز چنين شرايطي حکم‌فرماست؛ يارانه را پخش مي‌کنيم و بعد مي‌گوييم هر فردي که بيشتر توانست بردارد و در جيبش بگذارد؛ نوش جانش! در مورد کود شيميايي نيز يارانه را به توزيع‌کننده يارانه مي‌دهيم و سپس به کشاورز مي‌گوييم تلاش کند هر چقدر توانست از آن بکند، عايدش شود. انگار هميشه مردم بايد بدوند تا حقي را که مستحق آن هستند، به دست آورند. اين را بايد زير و رو کرد؛ اين کاري بزرگ است.

احمدي‌ نژاد با تاکيد بر اين که مديريت توليد و بهره‌وري اسير سيستم کنوني توزيع يارانه است و رشد نمي‌کند، اظهار کرد: اين امر بايد زير و رو شود و تغيير پيدا کند که يک کار بزرگ است.

وي در ادامه به بيان نکاتي درباره تصويب لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها پرداخت و توضيح داد: اين کار بايد فراگير و در کل کشور انجام شود؛ به گونه‌اي که همه ملاحظات در آن ديده شود. اگر به يک گوشه توجه شود و گوشه‌اي ديگر عقب بيفتد فاصله به هم مي ‌خورد و تقاضاها به يک بخش منتقل مي‌شود. نتيجه نيز آن مي‌شود که دوباره روابط ناسالمي شکل مي‌گيرد؛ پس بايد در اين زمينه همه کشور را هماهنگ جلو برد.

احمدي ‌نژاد افزود: بايد مردم را در مديريت هدفمند کردن يارانه‌ها مشارکت داد؛ به گونه ‌اي که مردم در اين امر وارد شوند و با مشارکت احساس مسئوليت و همراهي کنند. همچنين اکثريت قاطع مردم بايد با اين طرح همراه باشند، اگر عده کمي از مردم تحت مديريت و پوشش قرار گيرند و اکثريت مردم خارج از اين دايره بمانند، طرح موفق نخواهد شد.

رئيس ‌جمهور در ادامه با بيان اين که در مديريت طرح هدفمند کردن يارانه‌ ها نيازمند ثبات هستيم، اظهار کرد: يکي از مشکلات اصلي سرمايه ‌گذاري در کشور نبود ثبات شرايط در بازار و مقررات اقتصادي است. اگر فردي مي‌خواهد سرمايه گذاري کند بايد بداند تا 10 يا 15 سال آينده چه وضعيتي حاکم است. همچنين هنگامي که دولت مي‌خواهد با گروهي از سرمايه گذاران وارد مذاکره شود، بايد تصوير آينده‌ را براي آنها ترسيم کند و همه اين موارد نيازمند انعطاف است.

احمدي ‌نژاد خطاب به نمايندگان گفت: لايحه هدفمندکردن يارانه ‌ها با ساختن يک دبيرستان يا سد تفاوت مي‌ کند. ممکن است پيش بيني ساختن يک سد در طول هفت سال به هشت يا نه سال کشيده شود که مشکلي به وجود نمي‌آورد، اما اگر بنا باشد بحث هدفمند کردن يارانه ‌ها در شش ماه يا يکسال آينده تغيير کند، همه کشور به هم مي ‌ريزد.

رئيس ‌جمهور در ادامه با تشکر از نمايندگان، اعضاي کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي و مصباحي‌مقدم، رئيس آن، گفت: در اين چند هفته بسياري از ديدگاه‌ ها نزديک و زحمات بسياري کشيده شد، اما نکته کليدي که بايد به آن توجه اساسي شود، اختيارات دولت در اين لايحه است. در اين طرح همه مناسبات اقتصادي و زندگي مردم سيال مي شود. دولت بايد بتواند اين موضوع را به نفع مردم مديريت کند.

وي افزود: دولت‌ هاي قبل با داشتن اختيارات مطلق زير بار اين مسووليت سنگين نرفتند، پس چطور اين دولت با بي ‌اختياري تقريبا مطلق مي‌تواند زير بار اين کار عظيم رود. مي ‌گويند اين موضوع در بودجه سالانه لحاظ شود، اگر قرار بود اين امر در بودجه سالانه گذاشته شود، ديگر نيازي به قانون مجزا نبود. هر چيزي مي‌تواند در بودجه سالانه بيايد؛ به طور مثال ما قانون حمل و نقل عمومي را در بودجه سالانه گذاشتيم، اما شما مصلحت ديگري ديديد و تصميم ديگري گرفتيد و برنامه‌اي که ما تنظيم کرده بوديم متوقف شد؛ بنابراين دولت نمي‌تواند در هدفمند کردن يارانه‌ها در بازه زماني يکساله تصميم ‌گيري کند.

رئيس ‌جمهور ادامه داد: مقدمات ساختن يک کارخانه‌ حداقل پنج سال طول مي‌کشد و بازپرداخت آن هفت تا 10 سال، بعد آن فرد با وزير صنايع صحبت مي‌ کند که چه امکاناتي در اختيارش براي ساختن کارخانه قرار مي‌گيرد، وزير صنايع براي آن سال قول‌ هايي مي‌دهد و سپس مي‌ گويد بايد منتظر بماند در لايحه بودجه چه مواردي تصميم‌ گيري مي‌شود تا به او امکاناتي را در سال آينده بدهند. آيا اين سرمايه‌گذاري در کشور است؟

رئيس ‌جمهور خاطرنشان کرد: بازار ممکن است در بعضي بخش‌ها دچار نابساماني شود، دولت بايد چنين انعطافي را داشته باشد که بلافاصله وارد شود و مديريت کند. اگر انعطاف و اختياري دست دولت نباشد آن گاه مي‌ گويد اگر بازار به هم خورد بايد لايحه به مجلس ببرد يا منتظر بماند تا سر سال ببيند چه مي‌شود؛ اينها نشدني است.

احمدي ‌نژاد در ادامه خاطر نشان کرد: اين کار سنگيني است، اما اگر آخرش بخواهيد آن را به بودجه سالانه ببنديد اين موضوع نشدني است. با اين کار مردم را روي لبه تيغ مي‌بريد و دولت در اين شرايط ابزاري براي حمايت از مردم ندارد.

وي افزود: در همه جاي دنيا هنگامي که اين لايحه اجرا شده کاري مستقل بوده و به بودجه سالانه مرتبط نشده است. برخي آقايان مي‌گويند اين کار خلاف قانون اساسي است. چطور خلاف قانون اساسي است؟ مي‌گويند الان حساب ذخيره ارزي داريم مگر حساب ذخيره ارزي در بودجه سالانه مي‌آيد؟ اين حساب داراي هيات امنايي است که وارد مي‌شود و از آن طرف نيز هزينه مي ‌شود.

رئيس‌ جمهور افزود: دوستان به دولت لطف دارند ، بعضي مي‌گويند شايد دولت بعدا هر کاري خواست کرد؛ آيا اعتماد به دولت اين است؟

رئيس ‌جمهور با اشاره به مصوبه‌ مجلس هفتم براي سهميه ‌بندي بنزين گفت: يادمان نرفته که در آن زمان يک خط نوشته شد که بنزين بايد سهميه‌ بندي شود. ما مي ‌فهميديم که چه بار عظيمي روي دوش دولت است. در عين حال دولت با کمترين تنش و با اينکه خودش روش ديگري را پيشنهاد مي ‌داد و اين روش را قبول نداشت اين را اجرا کرد. ما مي ‌گفتيم با همان کارت سوخت و به صورت پلکاني مي‌توانيم قضيه را حل کنيم، بدون اينکه بخواهيم سهميه ‌بندي کنيم که مردم به زحمت بيفتند اما اصرار شد که بايد اين قانون اجرا شود و ما آن را اجرا کنيم.

وي افزود: مگر دولت مي‌خواهد به مردم فشار بياورد و کشور را به هم بريزد؟ ما مي‌خواهيم سرمايه ‌گذاري انجام شود، توليد در کشور انجام شود و مردم در آرامش باشند. به خدا اگر شما اجازه دهيد دولت اجرا کند و اگر طرح هدفمند کردن درست اجرا شود و دولت اجازه داشته باشد و انعطاف داشته باشد، وضع ما بهتر خواهد شد. در حال حاضر ما در اين طرح سوخت اضافه داريم. اسراف و سوء استفاده هم داريم. اگر همين را حذف کنيم وضع مردم بهتر خواهد شد. اين‌ها استدلال منطقي ماست.

وي تصريح کرد: البته از گذشته عده‌اي حذف يارانه را در ذهن داشتند و اين ذهنيت هنوز وجود دارد و فکر مي‌کنند اگر يارانه‌ ها هدفمند هم بشود وضع مردم بدتر مي‌شود، در حالي که وضع مردم بهتر خواهد شد؛ چراکه حداقل 20 تا 30 درصدي که نفله مي‌ شود و از آن سوء استفاده مي‌شود احيا مي‌شود و به زندگي مردم برمي‌ گردد. ما نمي ‌گوييم صندوق يا چيز ديگري وجود داشته باشد اما حسابي مستمر وجود داشته باشد که دولت بتواند راجع به آن تصميم بگيرد.

احمدي ‌نژاد با تاکيد بر اينکه دولت با قوانين ثابت مي‌تواند برنامه ‌ريزي درازمدت داشته باشد ادامه داد: چنين طرحي هم نيازمند برنامه ‌ريزي درازمدت است. با امري که هر سال زير و رو مي‌شود دولت چطور مي‌تواند برنامه ‌ريزي درازمدت داشته باشد؟ اين نشدني است. با همه ارادتي که خدمت شما داريم به شما عرض مي‌ کنم اگر اين طرح به بودجه سالانه وابسته شود، تمام زحمات شما در اين مدت هدر مي‌رود. يعني بود و نبود اين لايحه فرقي نخواهد کرد.

وي ادامه داد: من که تصميم گرفته ‌ام اين کار بزرگ را انجام بدهم و دو سال است که هرگونه فشاري را اعم از تبليغاتي و توهين تحمل کرده‌ايم و گفته ‌ايم زير بار اين مسئوليت مي‌ رويم، اما به شما مي‌ گويم اگر اين بودجه‌ سالانه بند بشود، دولت زير بار اين مسئوليت نمي‌رود. ما در دولت تصميم گرفتيم و من يادداشت دولت را به رئيس مجلس خواهم داد. اگر اين طرح به بودجه سالانه بند بشود ما لايحه را پس مي‌گيريم؛ چرا که اين کار نشدني است. شما که نمي‌خواهيد مردم را به مشکل بيندازيد؟

نمايندگان با فرياد دو دو مخالفت خود را با سخنان رئيس‌ جمهور ابراز داشتند.

احمدي ‌نژاد در پاسخ گفت: آقاي عباسپور من فکر مي‌کنم ما در اين جلسه بايد برخي مسائل را رعايت کنيم. شما هميشه مي‌توانيد در اينجا صحبت کنيد.

وي افزود: به هر حال دولت اختياراتي دارد اما اختيارات دولت در اين لايحه کجاست؟ اين بار سنگين را روي دوش دولت گذاشته ‌ايد اما دولت چه اختياري دارد؟ دولت مي‌خواهد زير بار 100 ميليارد تني برود تا اصلاح اساسي در اقتصاد انجام بدهد اما در مقابل چه چيزي را در دست دارد؟ اين اختيارات را به من بگوييد تا من طبق آن اختيارات عمل کنم. مگر مي‌خواهيم کشور را به هم بريزيم؟ قطعا نمي‌خواهيم بلکه مي‌خواهيم وضع مردم را بهتر کنيم.

وي تصريح کرد: من برادر، دوست و دلسوز شما هستم و مي ‌گويم که من در متن اجراي کشور هستم و با اصرار ايستاده‌ام که اين قانون بايد اجرا شود. شما برويد قانون برنامه دوم، سوم و چهارم را ببينيد. در آنجا دولت‌ ها اختيار مطلق داشتند. يعني به دولت گفته ‌اند که خودت تشخيص بده و نگفتند که قانون براي آن بنويس يا آن را در بودجه سالانه بياور. ما خواستيم همان قانون برنامه را اجرا کنيم، دوستان اصرار کردند که لايحه بياور و ما هم لايحه آورديم. اما حالا اين متصل به بودجه‌ سالانه شده و معنايش اين است که اين لايحه به درد نمي‌خورد و ما در اين صورت مردم را به فضايي مي‌بريم که در آن سال به سال بايد تصميم ‌گيري شود.

رئيس ‌جمهور ادامه داد: من به همه‌ عزيزان ارادت دارم و دست شما را مي‌بوسم. از شما هم تشکر مي‌کنم که زحمت کشيده‌ ايد اما وظيفه من اين است که اگر خطري را مي‌بينم اعلام کنم. ما نمي‌توانيم به مردم خيانت کنيم و به آنها دروغ بگوييم. برادران عزيز! اگر اين لايحه در بودجه‌ سالانه برود قابل اجرا نيست و اين طرح به زمين مي‌خورد. بعيد مي‌دانم که کسي در مجلس به دنبال اين باشد که اين طرح زمين بخورد. البته در بيرون کساني هستند که دوست دارند اين طرح بزرگ زمين بخورد تا فهرست اتهاماتشان عليه دولت و مجلس تکميل شود.

وي خاطرنشان کرد: ما با هم مسيري را آمده‌ايم و مي‌خواهيم کاري بزرگ انجام دهيم. خواهش من از دوستان اين است که اين گره کوچک را با هر تدبيري که خودتان بلد هستيد باز کنيد. من دو هفته قبل خدمت مقام معظم رهبري عرض کردم اگر اين قانون متصل به بودجه‌ سالانه بشود قابل اجرا نيست و از ايشان هم خواستم که کمک کنند؛ زيرا اينگونه اين قانون اجرا شدني نيست. اين را دولتي مي‌گويد که خودش داوطلب است و سنگين‌ترين بارها را در چهار سال گذشته برداشته است.

وي همچنين تاکيد کرد: شما مقايسه ‌اي با دولت ‌هاي قبل داشته باشيد و ببينيد به قبلي‌ها چه اختياراتي داده‌اند و آن‌ها انجام نداده‌اند. ما چطور مي‌توانيم، در حالي که دست‌مان بسته است و چند وزنه به ما آويزان کرده‌اند تا ما را در دريا بيندازند و بگويند از زير دريا صدف‌ هاي عالي را صيد کن و بياور! اين نشدني است. از دوستان خواهش مي‌کنم عجله نکنيد. بالاخره 20 سال است که اين قانون اجرا نشده، بگذاريد که اين قانون پخته شود. اگر يک هفته زحمت کشيده‌ايد، يک هفته‌ ديگر هم زحمت بکشيد. کميسيون محترم نزديک يک سال زحمت کشيده، چند روز ديگر هم اين کار را ادامه دهد.

وي در پايان گفت: بايد راهي را برويم که واقعا شدني باشد و مردم را به بستري ببريم که بدانند تا 10 يا 15 سال شرايط اين‌گونه است و با آن شرايط مردم بتوانند تصميم بگيرند. اگر اين قانون به بودجه سالانه رفت، همان مردمي که شما دلسوزشان هستيد بيشترين صدمه را خواهند ديد.


100

انتهای پیام/

کد خبر 1388081262