ميراث آريا(chtn) نخستين دستور کار نمايندگان در اين هفته طبق برنامه اعلام شده از سوي اداره کل قوانين مجلس ادامه بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه ها و گزارش کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي است . اين کميسيون در هفته هاي اخير در توافق با نمايندگان دولت تشکيل سازمان هدفمندي يارانه ها را براي ساماندهي به امور هزينه اي پرداخت نقدي يارانه ها پيشنهاد کرده‌است که اين پيشنهاد بايد در صحن علني مجلس به راي گذاشته شود.

دومين دستور کار مجلس در هفته پيش رو ؛ طبق برنامه اعلام شده ؛ بررسي تحقيق و تفحص از وضعيت بازداشتگاه هاي کشور است که از سوي مصطفي کواکبيان عضو فراکسيون خط امام (ره) مجلس پيشنهاد شده و مورد تصويب کميسيون حقوقي قضايي مجلس نيز قرار گرفته است.

در هفته آينده همچنين علي اکبر محرابيان وزير صنايع و معادن براي پاسخ به سئوال رضا عبداللهي رئيس کميسيون برنامه و بودجه در صحن علني مجلس حاضر خواهد شد . حضور محرابيان در صحن علني در شرايطي است که تعدادي از نمايندگان مجلس در هفته هاي اخير از طرح استيضاح وي سخن گفته اند.

بنابراين گزارش، ساير برنامه هاي اعلام شده در دستور کار مجلس در هفته آينده به ترتيب به اين شرح است :

- گزارش کميسيون قضايي و حقوقي درمورد لايحه موافقتنامه همکاري قضايي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري افغانستان

- گزارش کميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري افغانستان

- گزارش کميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان

- گزارش کميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر

- گزارش کميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر

- بررسي تقاضاي عده اي ازنمايندگان مجلس مبني بر رسيدگي به لايحه آيين دادرسي کيفري طبق اصل 85 قانون اساسي

- گزارش کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور

- گزارش شور دوم کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در مورد لايحه مستثني شدن شهرداري هاي کشور در واگذاري قسمتي از پارک ها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالک و مستاجر

- گزارش کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد طرح تقويت مرزباني جمهوري اسلامي ايران

- گزارش شور دوم کميسيون عمران در مورد لايحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334

- گزارش کميسيون فرهنگي در مورد لايحه موافقتنامه همکاري هاي گردشگري بين دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري لبنان

- گزارش کميسيون عمران در مورد لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتکل آمادگي، مقابله و همکاري در برابر سوانح آلودگيناشي از مواد خطرناک و سمي مصوب 2000 ميلادي (برابر با 1379 هجري شمسي)

- گزارش کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد لايحه چگونگي اعتراض به کارکنان مشمول قوانين استخدامي نيروهاي مسلح نسبت به آراي صادره از هيئت هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي

- گزارش کميسيون عمران در مورد لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين المللي کنترل و مديريت آب توازن و رسوبات کشتي ها

- گزارش کميسيون عمران در مورد لايحه اصلاح قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برخي از سازمان ها و مجامع بين المللي

- گزارش کميسيون عمران در مورد لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بازنگري کننده کنوانسيون مدارک شناسايي دريانوردان

- گزارش کميسيون عمران درمورد لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين المللي نايروبي درباره انتقال لاشه کشتي ها

- گزارش کميسيون عمران در مور لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين المللي درباره مسئوليت مدني براي خسارت آلودگي نفت سوخت کشتي

- گزارش کميسيون اجتماعي در مورد لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به مقاوله نامه کار دريايي مصوب سازمان بين المللي موارد زير نيز در دستور هفته پيش رو قرار دارد که خارج از نوبت و در زمان مقتضي مورد بررسي نمايندگان قرار خواهد گرفت :

- انتخاب يک نفر از اعضاي کميسيون کشاورزي، با و منابع طبيعي و يک نفر از اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در شوراي ملي ايمني زيستي

- گزارش کميسيون اجتماعي در مورد طرح يک فوريتي خدمات رساني به ايثارگران
100

انتهای پیام/

کد خبر 1388101257