به گزارش ميراث آريا(chtn) به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت،‌ هيئت وزيران بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به کارکنان دولت ـ مصوب1374ـ ميزان پرداخت پاداش آخرسال(عيدي)1388 کارکنان دولت را تصويب کرد.
بر اساس اين مصوبه،‌ دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري، نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي و قوه قضاييه مجازند به کارمندان خود (رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت) و همچنين اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت سه ميليون ريال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1388 به عنوان پاداش آخـر سال (عيدي) در بهمـن ماه سـال جاري از محل بودجه مصوب دستگاه هاي اجرايي پرداخت کنند.
بر اساس اين مصوبه، پرداخت هرگونه وجه ديگري به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) يا عناوين مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع اين بند ممنوع است.
دولت همچنين پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) موضوع اين مصوبه به کارکنان خريد خدمت، قراردادي و موقت، مشروط بر آنکه وجهي به عنوان عيدي يا پاداش آخر سال يا عناوين مشابه آن دريافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1388 مجاز اعلام کرد.
ميزان پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) بازنشستگان، مستمري‌بگيران حقوق وظيفه ازکارافتادگي و حقوق‌وظيفه وراث مستخدمان متوفاي مشمول صندوق هاي بازنشستگي و صندوق معذوريت و ازکارافتادگي جهادسازندگي و صندوق هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي و ساير صندوقهاي بازنشستگي نيز از سوي هيأت وزيران سه ميليون ريال تعيين شد که از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرايي، قابل پرداخت است.
بر اساس اين مصوبه، خدمت نيمه‌وقت بانوان از لحاظ اجراي اين تصويب‌نامه، تمام وقت محسوب مي‌شود.
همچنين معلمان حق‌التدريس آموزش و پرورش نيز نسبت به ساعات تدريس، مشمول اين تصويب‌نامه خواهندبود.
هيئت وزيران به شهرداري هاي سراسر کشور نيز اجازه داد پاداش آخر سال 1388 (عيدي) کارکنان شاغل، بازنشسته، مستمري‌بگير، وظيفه ازکارافتادگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمان متوفاي خود را که همان 3ميليون ريال تعيين شده است، از محل اعتبارات منابع داخلي خود پرداخت کنند.
براساس تصميم هيات وزيران، مجامع عمومي شرکت هاي دولتي نيز موظف شدند از پرداخت هرگونه مبلغي تحت عنوان پاداش، عيدي و غيره به غير از مبلغ بالا به مديران اين شرکت ها خودداري کنند.
اين مصوبه از سوي معاون اول رئيس جمهور به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است.
100

انتهای پیام/

کد خبر 1388112111