ميراث آريا(CHTN) - مدير کل شهرسازي و طرح‌هاي شهري شهرداري تهران از مراحل پاياني فرآيند بررسي و ابلاغ طرح تفصيلي جديد شهر تهران خبر داد و گفت: بررسي و تدقيق محدوده شهر تهران در مقياس دو هزارم انجام شده و آماده ارائه به شوراي شهر است.
مجيد پاکساز افزود: براساس ابلاغ طرح جامع جديد به شهرداري تهران، اداره کل شهرسازي و طرح‌هاي شهري، بررسي و تدقيق محدوده شهر تهران در مقياس يک دوهزارم را بر عهده گرفت.
وي با اشاره به 3500 ساعت کار کارشناسي در اين زمينه، افزود: نتيجه اين کار در قالب يک گزارش کامل تنظيم و همه موضوعات مانند حقوق مکتسبه، مسايل فني، ابعاد مختلف حقوقي، مبحث حقوق شهروندي و صيانت از ارتفاعات شمالي تهران با مطالعات عميق و کارشناسي و بررسي‌هاي مستمر ميداني با حساسيت و دقت ديده شد.
پاکساز تصريح کرد: اين پروژه آماده ارسال به شوراي شهر است که درصورت تصويب، حدود شهر تهران به مرزي با مساحتي 636 کيومتر مربع محدود مي‌شود که با توجه به خط محدوده شهر تهران، برابر با افق طرح جامع ديده شده است.
به گفته وي، اين اقدام اولين گام از آخرين مرحله فرايند بررسي و ابلاغ طرح تفصيلي جديد شهر تهران در مقياس يک دوهزارم محسوب مي‌شود.
مديرکل شهرسازي و طرح‌هاي شهري ابراز اميدواري کرد تا پس از تصويب اين طرح در شوراي اسلامي شهر تهران، بلافاصله پروژه نشانه‌گذاري آغاز شده و موضوع برخورد با تخلفات در حريم شهر تهران ساماندهي شود.
اين سخنان در حالي مطرح مي شود که بيشتر اخباري را که شهرداري در اين زمينه اعلام مي کند مربوط مي شود به حاشيه هاي اين طرح مثل اعلام ساعت کارشناسي و... اما معلوم نيست که در اين طرح قرار است حريم شهر بر چه اساس واستانداري بررسي شود ونحوه برخورد با متخلفان چگونه است .

100انتهای پیام/

کد خبر 1388113011