ميراث آريا(chtn) - البته اين مساله براي اولين بار نيست که رخ مي دهد وهر چند قاليباف که در يکي از آخرين اظهار نظر هاي خود اين مساله را متوجه دولت وکمبود اعتبار کرده است، اما گويا مساله چيز ديگري است.
بنابراين گزارش ، در اوايل پائيز سال جاري که با افزايش يکباره تاخيرها،خرابي وبعضا آتش سوزي هاي در مترو مواجه شديم و همچنين پس از اظهار نظر رئيس جمهور مبني بر در اختيار گرفتن مديريت مترو به سرعت مشکلات مترو برطرف شد وتا چندي پس از آن از اين گونه اخبار خبري نبود اما گويا اين امر مقطعي بود چرا که باز طي روز هاي گذشته باز هم اين پديده مسافران را دچار سردرگمي وبلاتکليفي کرد وباعث تاخير در رسيدن به مقصد بسياري از آنان شد.
در آخرين خبر از اين خرابي وتاخير ونقص ها نيز خبر رسيده است که مسافران مترو در ايستگاه طرشت از ساعت 7:40 دقيقه تاتقريبا يک ساعت بعد به دليل نقص فني مترو در اين ايستگاه سرگردان شده اند .
خبرگزاري فارس نسز در اين زمينه نوشت،بار ديگر مترو در مسير تهران - صادقيه به سمت دانشگاه علم و صنعت در ايستگاه طرشت دچار نقص فني شد و مسافران مترو را از ساعت 7:40 دقيقه صبح تا حدود يک ساعت بعددر ايستگاه طرشت معطل مانده اند و همچنين بسياري از مسافران نيز ايستگاه مترو را ترک کردند.
در همين حال هنوز مشخص نيست که اين بار مسئولان مترو تاخير ونقص فني را متوجه چه کسي خواهند کرد .
100

انتهای پیام/

کد خبر 1388120169