بررسي مردم‌نگاري پزشکي سنتي در مريوان

مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کردستان با بيان اين مطلب گفت: بررسي مردم نگاري در زمينه پزشکي سنتي شهرستان مريوان از تاريخ اول خردادماه 89 آغاز و تا 45 روز ادامه خواهد يافت.

علي فعله گري افزود: در اين بررسي جمع آوري اطلاعات و داده هايي پيرامون پزشکي سنتي همراه با ارتباط فرهنگي آن مورد تحقيق و تفحص قرار خواهد گرفت.

وي تصريح کرد: براي شناخت اين ضمن مراجعه به روستاهاي هدف و تحقيق و تفحص از مطلعين منطقه مسئله را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و مستند نگاري مي‌شود.

فعله گري اضافه کرد: رويکرد اصلي اين پژوهش ، مردم‌شناختي است که در قوم گياه‌شناسي و با استفاده از پزشکي سنتي اشتراکات بسياري دارد. پزشکي سنتي و مردم نگاري مورد استفاده در دو بخش ميداني و کتابخانه‌اي به صورت مـوازي انجـام خواهد شد.

وي خاطرنشان کرد: در بخش ميداني، از طريق مراجعه و حضور در سطح شهرستان مريوان و روستاهاي تابعه تحقيق و مشاهده عميق و مستقيم به همراه مصاحبه شفاهي و حضوري به جمع‌آوري اطلاعات از درمانگر‌هاي بومي و محلي پرداخته شده است که براساس نمونه‌گيري زنجيره‌اي انتخاب شده‌اند .

فعله گري گفت: علاوه برآنکه نمونه‌هاي گياهي براساس فصل رويش گياهي مناطق براساس روش‌شناسي گياه‌شناسي جمع‌آوري و به ‌وسيله عکس‌برداري، مستند‌سازي شده‌اند،

وي افزود: وابستگي انسان به طبيعت به منظور تأمين نياز‌هاي اساسي مادي خود؛ همچون خوراک، پوشاک و مسکن، بيش از همه با گياه ارتباط مي‌يابد و تعريف جامعه انساني بدون توجه به وابستگي آن به قلمروي گياهي معنا ندارد.

فعله گري بيان کرد: از نظر لغوي روش مردم نگاري يعني, توضيح و معرفي يک قبيله يا قوم، ولي از نظر روشي, يعني روش تحقيق عملي و مطالعة زمينه اي, و مجموعة روش هاي گردآوري اطلاعات جهت توصيف يک فعاليت خاص اجتماعي و يا نوع زندگي دسته اي از افراد جامعه است .
/104

انتهای پیام/

کد خبر 1389030331