مصرف روزانه بنزين افزايش يافت

به گزارش ميراث آريا(CHTN)، بر اساس آمارهاي رسمي شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، مجموع مصرف بنزين کشور در هفته منتهي به 18 تير به 473 ميليون و 700 هزار ليتر رسيد که نسبت به هفته منتهي به 11 تير از افزايش مصرف اين فرآورده به ميزان 23 ميليون و 800 هزار ليتر حکايت دارد.

آمارهاي رسمي همچنين نشان مي‌دهد که بيشترين مقدار مصرف بنزين در فاصله زماني12 تا 18 تير به روز پنج شنبه (17 تير)با 78 ميليون و 600 هزار ليتر و کمترين آن با 64 ميليون و يکصد هزار ليتر به روز شنبه هفته جاري اختصاص داشته است.

در هفته منتهي به جمعه 18تير، تهراني ها به طور ميانگين هفت ميليون و 680 هزار ليتر بنزين مصرف کرده اند.

درتهران نيز مجموع مصرف بنزين در هفته منتهي به جمعه (18 تير) 95 ميليون و 200 هزار ليتر اعلام شده است که در مقايسه با هفته منتهي به جمعه(11 تير) از افزايش مصرف اين فرآورده به ميزان چهار ميليون و 900 هزار ليتر حکايت دارد. /121

انتهای پیام/

کد خبر 1389042342