به گزارش ميراث آريا(chtn) با پيگيري‌هاي مستمر دفتر فقرزدايي و مطالعات اجتماعي وزارت رفاه و تامين اجتماعي و مذاکرات انجام شده با سازمان بيمه خدمات‌درماني استان تهران، براي کودکان کار و خانواده‌هايشان به صورت رايگان دفترچه خدمات درماني صادر شد.

اين اقدام با هدف خدمتگزاري و لزوم توجه ويژه به حمايت‌هاي اجتماعي ازجمله بيمه درماني و بهره‌مندي آنان از خدمات ‌درماني صورت گرفته است.

کودکان‌ کار‌، بخشي از جامعه انساني‌ هستند ‌که در زير سن 15سال، پيش از آن که دوره‌ رشد جسمي و ذهني آنان به پايان رسد وارد دنياي کار مي‌شوند.

مهمترين عامل براي شروع کار در اين سنين عوامل خانوادگي، اجتماعي و اقتصادي است که درنهايت در اين روند، رشد جسمي و ذهني اين کودکان آسيب مي‌بيند./ 120

انتهای پیام/

کد خبر 1389061475