سهم ميراث فرهنگي و گردشگري در ديپلماسي فرهنگي

به گزارش ميراث آريا(CHTN)دراين گزارش کارويژه‌هاي سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري درارتباط با ديپلماسي فرهنگي تشريح شده است.

براساس اين گزارش معرفي و شناساندن ارزش‌هاي ميراث فرهنگي درسطح ملي و جهاني به وسيله چاپ و نشرمجموعه اطلاعات و تحقيقات انجام يافته و استفاده از وسايل سمعي و بصري و ارتباط جمعي از جمله اين کارويژه‌ها است.

برقراري ارتباطات و مبادلات علمي و فرهنگي با موسسات و نهادهاي ذيربط درسطح ملي و بين المللي،بالاخص کشورهاي اسلامي منطقه و برگزاري کنگره‌ها و سمينارهاي لازم ديگر کارويژه سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري درارتباط با ديپلماسي فرهنگي ذکر شده است.

اين گزارش يادآور شده است که دربندهاي 16 و 22 اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري وظيفه شناساندن ارزشهاي ميراث فرهنگي کشور درسطح جهاني و برقراري ارتباطلات و مبادلات علمي و فرهنگي درسطح بين المللي انحصارا برعهده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گذاشته شده و هيچ گونه نقشي براي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلاني قائل نشده است./121

انتهای پیام/

کد خبر 1389062253