تسهيلات مهر رضا براي هنرمندان صنايع دستي کرج

مسئول بخش صنايع دستي اداره ميراث فرهنگي کرج در گفتگو با ميراث آريا((chtn، با اعلام اين خبر گفت: تاکنون 197 نفر متقاضي دريافت اين تسهيلات شده اند.

شهرزاد تيمورزاده افزود: در نخستين مرحله 100 هنرمند از کرج به معاونت صنايع دستي تهران معرفي مي شوند و ساير صنعتگران نيز در دوره هاي بعدي تسهيلات دريافت مي کنند.

وي با اشاره به اينکه اين تسهيلات به منظور اشتغالزايي در اختيار صنعتگران قرار مي گيرد، ادامه داد: هنرمنداني که به صورت خانگي به توليد صنايع دستي مشغول هستند وام پنج ميليون توماني مي گيرند.

مسئول صنايع دستي اداره ميراث فرهنگي کرج تصريح کرد: افرادي که پروانه توليد کارگاهي دارند از وام زود بازده 10 ميليون توماني بهره مند مي شوند.

به گفته اين مقام مسئول نرخ بازپرداخت تسهيلات صندوق مهر امام رضا چهار درصد اعلام شده است.

وي تأکيد کرد: تسهيلات صندوق مهر امام رضا به زنان سرپرست خانوار که شرايط سختي را در زندگي پشت سر مي گذارند، اختصاص مي يابد.

مسئول صنايع دستي اداره ميراث فرهنگي کرج اضافه کرد: هدف از ارائه اينگونه تسهيلات ايجاد اشتغال ثابت و پايدار براي صنعتگران صنايع دستي است.
112/

انتهای پیام/

کد خبر 1389071619