ميراب زاده در گفتگو ميراث آريا (chtn) اعلام کرد: نشريات گروه خردسال در جامعه امروز زير خط فقر قرار گرفته اند.

وي افزود: ظاهر نشريات ،گرافيک ، عکس و صفحه بندي مجموعه عواملي است که در جذب مخاطب و ترغيب والدين براي خريد نشريات اين گروه سني بسيار موثراند اما متاسفانه ضعف هاي بسياري را در اين حوزه شاهد هستيم .

وي با انتقاد از عدم حضور خبرنگاران تخصصي در حوزه خردسال ، کودک و نوجوانان گفت : هر چند که اين مشکل در ساير رشته ها نيز به چشم مي خورد اما بايد گفت که محتوا ي ضعيف و نبود خبرنگاران تخصصي چالش هاي بسياري را در اين حوزه ايجاد کرده است که عدم استقبال براي انتشار يا خريد نشريات خردسال و کودک را سبب مي شود.

او با اشاره به شمار زياد جمعيت کودکان و نوجوانان ايران گفت : وجود حاميان دولتي و غير دولتي و جذب آگهي از عواملي است که به چرخه اقتصادي نشريات اين گروه سني کمک خواهد کرد.

اين کارشناس رسانه افزود: حمايت هاي مادي و معنوي تاثير زيادي در تداوم حضور و کيفيت نشريات کودکان و نوجوانان دارد. حمايت دولت نيز در قالب افزايش يارانه نشريات اين گروه تاثير خوبي در تقويت نشريات کودک خواهد داشت و به رونق نشريات کودک و نوجوان مي انجامد.

ميراب زاده با بيان اينکه جايگاه کيهان بچه ها در ميان خاانواده ها در سال هاي گذشته به مراتب جدي تر و موثر تر از نشريات امروز بوده است ، گفت : در حال حاضر بسياري از نشريات خردسال در شرايط نامناسبي منتشر مي شوند به عنوان مثال نشريه بادبادک تنها به دليل علاقه و توجه مسئولانش منتشر مي شود واگر اين توجه وجود نداشت شاهد انتشار آن نبوديم اين شرايط سبب شد است و شهرزاد نيز از نشريه کودک به نشريه بزرگ سال تغيير کاربري دهد.

او گفت : بايد امکانات فرهنگي جامعه به سمتي هدايت شود که بتوان علاوه بر انجام حمايت هاي اقتصادي مورد نياز بستر هاي مناسب را نيز براي رشد اين نشريات ايجاد کرد .

ميراب زاده گفت : متاسفانه شهر هاي امروز فاصله زيادي با کودکان دارند و جاي خالي نشريات خردسال ، کودک و نوجوان نيز به طور چشم گيري روي دکه هاي روزنامه فروشي احساس مي شود./122

انتهای پیام/

کد خبر 138907229