به گزارش ميراث آريا (chtn) کيوان مراديان کوچک سرايي، با بيان اينکه توزيع وام شهريه در زيرنظام‌هاي آموزش عالي بر اساس دو مبناء صورت گرفته است، افزود: اين موارد شامل تعداد متقاضيان و ميزان شهريه است و اولويت صندوق براي ارائه وام به دانشجويان مستعد کم درآمد است.

وي در خصوص سهم زير نظام‌هاي آموزش عالي از 42 ميليارد و 300 ميليون تومان وام توزيع شده، گفت: بر اين اساس براي دانشگاه جامع علمي کاربردي دو ميليارد و150 ميليون، براي دانشگاه آزاد اسلامي 18 ميليارد تومان، براي دانشگاه‌هاي دولتي 10 ميليارد و 300 ميليون تومان ، براي دانشگاه‌هاي غير انتقاعي 700 ميليون تومان و براي فني و حرفه‌اي‌ها 50 ميليون تومان وام شهريه واريز شده است که البته با توجه به اين که آمار برخي از اين زير نظام‌ها در دانشگاه‌ها صحيح نبوده است، بنابراين در صورت تصحيح آمار مبالغ وام آن‌ها افزايش خواهد يافت.

رييس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم خاطرنشان کرد: تنها به50 مرکز غيرانتقاعي وام شهريه ارائه شده است و به مابقي غيرانتقاعي‌ها نيز به دليل نادرست بودن آمارشان هنوز وام شهريه تخصيص نيافته است، اما به محض ارائه آمار صحيح وام شهريه به آنها تخصيص خواهد يافت.

وي با بيان اينکه مجلس شوراي اسلامي 100 ميليارد تومان به اعتبار 150 ميليارد توماني وام شهريه در لايحه دولت اضافه کرده بود، گفت: منابع اين يکصد ميليارد تومان اضافي توسط دولت تامين نشده است. براين اساس صندوق رفاه دانشجويان بر روي وام 150 ميليارد توماني حساب باز کرده بود که متاسفانه 28 درصد نيز از همين ميزان کاهش يافت و در حال حاضر 103 ميليارد تومان براي وام شهريه به وزارت علوم و چهار ميليارد تومان براي وزارت بهداشت ابلاغ شده است.

رييس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم درخصوص دلايل کاهش 28 درصدي از وام شهريه 150 ميليارد توماني نيز تصريح کرد: متاسفانه صندوق در رديف‌هاي متفرقه تعريف شده است که ما پيگير هستيم که در صورت امکان صندوق از اين رديف‌ها مستثني شود.202

انتهای پیام/

کد خبر 1389112215