گردشگری عشایر مکمل گردشگری روستایی است

مدیرکل عشایری خراسان شمالی ومعاون سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی  شهرداری تهران در محل اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری با مدیرکل میراث فرهنگی خراسان شمالی دیدار و گفتگو کردند.

 به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان شمالی؛ در این جلسه \"آدینه محمد سویدانلویی \" مدیرکل بحث گردشگری عشایری را مطرح کرد و گفت: در عصر پسامدرنیسم گردشگران ماجراجو وجستجوگر وبرخوردار از حس دلتنگی تاریخی وباستانی روبه گروه های ایل وعشایری آورده اند به این ترتیب یکی دیگر ازگونه های گردشگری عصر پسامدرنیسم شکل گرفته است. 

  

وی افزود: یکی از انواع گردشگری که ارتباط تنگانگ محیطی اجتماعی ،فرهنگی وحتی اقتصادی با روستا وپیرامون آن دارد وبه نوعی مکمل گردشگری روستایی محسوب می شود گردشگری عشایری است وبه نظر می رسد جغرافیایی خراسان شمالی دارای جاذبه های گردشگری عشایری است.  

\n

انتهای پیام/

کد خبر 139307165