سه دفترخدمات مسافرتی گردشگری دربندرعباس لغو مجوزشد. 

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان ، با عنایت به بررسی پرونده دفترهای خدمات مسافرتی گردشگری هفت آسمان مهر، آنی گشت آسیا ، علیا و ویداپرواز دررای جلسه کمیته فنی دفاترخدمات مسافرتی گردشگری ، به استناد ماده 31 آیین نامه صدورو نظارت بردفاترخدمات مسافرتی وگردشگری مصوب هیات وزیران به لحاظ نواقص موجود فعالیت این دفاترلغو ، دفترخدمات مسافرتی گردشگری ویداپرواز تعلیق 1 ماهه شده است . 
گفتنی است براساس آیین نامه های نظارت بر فعالیت شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی دفاتری که درخدمات رسانی مطلوب به گردشگران و مسافران دارای ضعف و یا نواقص بوده در مرحله نخست با اخطار کتبی ودرصورت عدم توجه فعالیت آنها به صورت تعلیق درخواهد آمدو چنانچه رعایت قوانین و مقررات و تذکرات ازسوی آن شرکت نادیده گرفته شود مجوز فعالیت لغو می شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1395030830