آغاز مطالعه و تعیین ضوابط اختصاصی محدوده بافت تاریخی میامی

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان میامی از عقد قرارداد مطالعات و تعیین ضوابط اختصاصی محدوده بافت تاریخی شهرستان میامی خبر داد.

به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، سید محمدصادق رضویان روز چهارشنبه 29 تیرماه 1401 با اعلام این خبر گفت: «با هدف حفاظت از بافت تاریخی و ارزشمند میامی، این قرارداد در ادامه روند مرمت بافت منعقد شد.»

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان میامی افزود: «این قرارداد در هشت سرفصل مطالعاتی با نگاه مرمت حفاظت و احیای بافت تاریخی میامی منعقد شده است.»

رضویان ادامه داد: «سیر ﺗﺤﻮﻻت ﺷﻬﺮ در دوره‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﺑﺮداﺷﺖ ویژگی‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﮐﺎﻟﺒﺪی، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ، طرح‌های ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﭘﯿﺸﯿﻦ، جمع‌بندی و اﺳﺘﺨﺮاج چشم‌انداز اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در این طرح مطالعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.»

او افزود: «ﮔﺮدآوری ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﺎﺑﻘﻪ آﺛﺎر واﺟﺪ ارزش ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ، مستندسازی ﺟﺎﻣﻊ آﺛﺎر واﺟﺪ ارزش، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺛﺎر و ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص ﺑﻨﺎهای ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ، فرصت‌ها و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ در ﻣﺮﻣﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و ارائه راهبردهای لازم در این زمینه، ﺗﺪوﯾﻦ سیاست‌ها و برنامه‌های اﺻﻠﯽ ﻣﺮﻣﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در این طرح بررسی می‌شود.»

رضویان گفت: «اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ میراث‌فرهنگی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬر و ضوابط اجرایی از نتایج اجرای این طرح مطالعاتی است.»

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان میامی افزود: «پیش از این نیز برای بافت‌های تاریخی روستاهای فرومد، عباس‌آباد و فیروزآباد طرح‌های مشابهی تهیه شده است.»

انتهای پیام/

کد خبر 14010429863990

برچسب‌ها