اعضای ستاد خدمات سفر خوزستان تجلیل شدند

اعضای ستاد هماهنگی خدمات سفر خوزستان با برگزاری مراسمی باشکوه در محل استانداری خوزستان تجلیل شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی خوزستان، در این مراسم دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر خوزستان اظهار کرد: باید از همه اعضای ستاد هماهنگی خدمات سفر خوزستان تجلیل شود زیرا هماهنگی در سال‌جاری بسیار قابل توجه بود.

افشین حیدری تاکید کرد: اعضای ستاد هماهنگی خدمات سفر خوزستان در نوروز کامل مصداق این جمله بودند که «نوروز بانان بی نوروز» زیرا از همه وقت خود برای خدمت به مردم استفاده کردند.

وی تاکید کرد: خوزستان به دلیل دارا بودن اهمیت بسیار زیادی که در بخش راهیان نور و گردشگری دارد امسال دومین مقصد سفر مردم ایرانت بوده است و بیش از 9 میلیون و 800 هزار نفر گردشگر را در خود جای داده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان افزود: باید ستاد هماهنگی خدمات سفر برای همه سال فعال باشد و در این زمینه استاندار محترم خوزستان دستور تشکیل کارگروه گردشگری را صادر کرده‌اند که در این زمینه بسیار می‌تواند راهگشا باشد.

 

*عامل وحدت در خوزستان فرهنگ مشترک است

استاندار خوزستان در گردهمایی و آیین تجلیل از فعالان و خادمان ستاد راهیان نور و ستاد اجرایی خدمات سفر خوزستان گفت: ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ زیرا داشتن فرهنگ مشترک عامل وحدت است.

عبدالحسن مقتدایی اظهار کرد: خوزستان به دلیل ویژگی‌های خاصی که در طول تاریخ به دست آورده است مکانی مقدس است.

وی ادامه داد: مقدس از آن جهت که مشهد شهدای دفاع مقدس است و میزبان‌هایی مقدس که اجسادشان همچنان در خاک این سرزمین مدفون است را دارد.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه خوزستان به لحاظ بزرگی باید هزینه میزبانی از مهمانان نوروزی و کاروان‌های راهیان نور را بپردازد اذعان کرد: زمانی که یک مه‌مان را می‌پذیرم باید از تمام ظرفیت و امکانات در جهت خود در جهت پذیرایی و جلب رضایت آن‌ها استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه امنیت بخش پنهان خدماتی که در ایام نوروز ارائه شد بود عنوان کرد: در کنار همه بخش‌ها پیدای کار، تشکر ویژه‌ای باید از شورای تامین استان و شهرستان‌ها داشته باشیم که در طول این مدت خوزستان را به عنوان یکی از امن‌ترین استان‌های کشور شناساندند داشته باشیم.

مقتدایی خاطر نشان کرد: خوزستان بعد از تهران دارای همه اولویت‌های ملی است که باید دست به دست هم دهیم و با استفاده از ظرفیت‌های استان شرایط برای ساختن خوزستان به عنوان استان بر‌تر فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ تلاش و خدمتگزاری در ایام نوروز باید برای همه ایام نهادینه شود اظهار کرد: از ابتدای سال باید تلاش شود که به هم وطن ایرانی و شهروند خوزستانی خدمت شود و شهروند خوزستانی در اولویت باشد و امنیت، بهداشت عمومی و نظافت در شهرهای استان دائمی برقرار شود.

استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه باید زمینه سرمایه گذاری بدون قیل و قال، سمپوزیوم و همایش فراهم شود بیان کرد: وقتی می‌خواهیم سدی را در جایی مستقر کنیم باید بهترین نقطه احداث انتخاب شود زیرا یک کیلومتر بالا‌تر یا پایین‌تر باعث می‌شود از جنبه اقتصادی کار کاسته شود.

وی افزود: سرمایه گذاری هم مانند آب جاری راه خود را پیدا می‌کند و توقف در نقاط سرمایه‌گذاری‌‌ همان جایی است که باید سد ساخته شود.

مقتدایی خاطر نشان کرد: سرمایه در جایی که امنیت، نظم و خدمات فراهم است وارد می‌شود و ما می‌توانیم این قابلیت‌ها در استان برای ورود سرمایه و سرمایه گذار فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه قرار نیست اشخاصی از خارج از استان، خوزستان را بسازند عنوان کرد: ساختن خوزستان به فرهنگ کار، فرهنگ تولید، فرهنگ احترام به حقوق دیگران و... نیاز دارد و برای اینکه خوزستان جایگاه خود را بیابد باید یک فرهنگ پایدار نهادینه شود.

استاندار خوزستان تصریح کرد: در زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺧﻮزﺳﺘﺎن دارای ﺳﺎﺧﺘﺎری اداری ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ وارد اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد و ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺨﻞ و ﻧﻔﺖ واردﺷﺪه اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﺻﺖﺗﺮﻣﯿﻢ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪ.

مقتدایی اداﻣﻪ داد: ﭘﺲ از آن زﻣﺎن ﺑﺎزﺳﺎزی و ورود ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻔﮑﺮات ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺗﯽ وارداﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﺪﻧﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: ﺑﻪ ﻋﻠﺖ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎنﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارﻧﺪ و ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ در ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

استاندار خوزستان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺰوم ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ، اﯾﺠﺎد ﻧﺴﺨﻪ‌ای واﺣﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن اﺳﺖ اﻓﺰود: ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ‌اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ زیرا داشتن فرهنگ مشترک عامل وحدت است.

وی با اشاره به اینکه همه دستگاه‌های اجرایی استان باید با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند اظهار کرد: اگر در طول سال 14 هزار تابلوی علائم رانندگی در جاده‌های استان کسر است همه باید به راه و شهرسازی کمک کنیم تا در این زمینه برنامه‌ریزی داشته باشد.

مقتدایی خطاب به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بیان کرد: این شرکت همانطور که ریالی از خدمات فروش نمی‌گذرد باید خدمات لازم را در پمپ بنزین‌های سطح شهر و جاده فراهم کند و به سرویس‌های بهداشتی موجود در این جایگاه‌ها رسیدگی کند زیرا کسی که بنزین پرداخت می‌کند قبلا هزینه این خدمات را نیز پرداخت کرده است.

وی با اشاره به اینکه پایانه‌های موجود در شهر‌ها بیانگر شخصیت شهردار و فرماندار آن شهر است تصریح کرد: وضعیت نابسامان ظروف زباله، بوفه، سرویس بهداشتی و نگهبانی در پایانه‌های در سطح استان زبینده خوزستان نیست و باید در جهت ساماندهی آن‌ها تلاش شود.

استاندار خوزستان به فرودگاه اهواز اشاره کرد و گفت: گمرک در فرودگاه اهواز به چه حقی کلیه وسایل مسافر را بیرون می‌ریزد آیا گمرک خوزستان با گمرک تهران تفاوت دارد.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های فرهنگی لازم برای احترام به شهروند را نداریم عنوان کرد: این برخورد‌ها و شرایط باعث می‌شود مسافرانی که به خوزستان می‌آیند شخصیت و شرایط استان را مورد تمسخر قرار دهند.

 

*خوزستان ميزبان 9 میلیون و 800 هزار مسافر نوروزی بود

معاون عمرانی استانداری خوزستان گفت: در نوروز امسال خوزستان میزبان 9 میلیون و 800 هزار مسافر نوروزی بود.

احمد سیاحی عنوان کرد: سال گذشته 3 میلیون و 162 هزار نفر مهمان نوروزی داشتیم که این میزان امسال 21 درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای خدمات‌رسانی به مهمانان نوروزی از آبان ماه سال گذشته آغاز شد و اقدامات اساسی در این راستا توسط متولیان اقامت مسافران و سایر دستگاه‌های اجرایی انجام شد.

معاون عمرانی استانداری خوزستان بیان کرد: به جرات می‌توان گفت كه هیچ اعتبار و امکاناتی بالاتر از اعتبارات و امکانات سال گذشته برای افزایش مسافران نوروزی صرف نشده است و با همین ظرفیت‌های موجود و با برنامه‌ریزی صحیح، خوزستان در جایگاه دوم کشور در جذب گردشگران قرار گرفت.

سیاحی اظهار کرد: از دلایل مهم افزایش گردشگران و مسافران نوروزی به خوزستان، سفر مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر بازدید از یادمان شهدا و انتقال روحیه جهادگری و ایثارگری به مردم است. همچنین سفر ریاست جمهوری و اشاره به خوزستان به عنوان قطب گردشگری نیز از دلایل دیگر می‌باشد.

وی بیان کرد: همدلی و همگرایی دستگاه‌های اجرایی استان، شرایط جوی مناسب، راهنمایی و همکاری قابل توجه اورژانس، جمعیت هلال احمر، مراکز بهداشت، پلیس راهور و نیروی انتظامی در تامین امنیت مناطق استان نیز از دلایل دیگر افزایش مسافران نوروزی است.

وی تصریح کرد: در سال آینده باید پذیرای مهمانان بیشتری باشیم و بر همین اساس از اکنون باید برنامه‌ریزی ها و تدارکات لازم برای فراهم كردن زیرساخت‌ها را انجام دهیم.

انتهای پیام/

کد خبر 139301251

برچسب‌ها