شورای ارزشیابی هنرمندان صنایع‌دستی، هنرهای سنتی و میراث­‌داران تمدنی